A. Livssynsåpent hus i Oslo

Illustrasjon: Jan-Kenneth Tecson Andersen

Livssynsåpent har egen nettside: www.livssynsåpenthus.no. Her vil det legges ut info om prosjektet.

Et livssynsåpent hus som en synlig del av bybildet.

Hvordan kan et livssynsåpent hus bli en møteplass som fremmer dialog, toleranse og samarbeid?

Kort om prosjektet

Oslo kommune har eit vedtak om å være en livssynsåpen by. I dag eksisterer det ingen planer om bygg eller rom for ulike tro, livssyn og religioner i byen. Et livssynsåpent hus blir et eksempel på inkluderende møteplass og samfunnsarena med dialog, mer forståelse og samarbeid på tvers av befolkningsgrupper. 

Et forprosjekt er etablert med bakgrunn i en ambisjon om et felles hus for tro-og livssynsutøvelse i Oslo.  Formålet med prosjektet er å sette ambisjon, mål, rammer og innhold for en 3-årig pilot av et livssynsåpent hus i Hovinbyen. Gjennom innspillsrunder, intervjuer, samlinger og arbeidsmøter, har vi gjennom en forprosjekt-fase skapt en felles kultur og et konsept for pilotprosjektet.

Status

Forarbeidsfasen startet februar 2022. Med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), har vi arrangert samlinger, hentet innspill, mobilisert og invitert tros og livssynssamfunn og andre interessenter til å ta del i et forprosjekt. Forprosjektet hadde oppstart januar 2023, og utover våren ble det jobbet med å utvikle konsept og driftsforslag for pilot, bearbeide og diskutere prosjektskisse og budsjett, samt forsøke å skaffe finansiering og lokale til en 3-årig pilot.

Det er en enighet blant samarbeidsaktører og andre involverte i prosjektet, at en pilot av et livssynsåpent hus vil bli et sted for dialogarbeid og samarbeid, kulturutveksling og andre arrangementer. Det vil være rom for feiringer, seremonier/ritualer, men også for hverdagslige behov som kontor, møter og mat.

Les mer om status på prosjektet her.

Samarbeidspartnere: Den norske Kirke/Oslo Bispedømme, Human-Etisk Forbund Oslo og Sentralt, Islamic Cultural Centre Norway, Det Islamske Forbundet (Rabita), Det Islamske Fellesskapet Bosnia-Hercegovina, Muslimsk Dialognettverk

Fokusområde: Sosial infrastruktur

Forprosjekt: jan - desember 2023

Finansiering:  Finansiert med kr. 640 000 av Oslo kommune, Den norske Kirke/Oslo Bispedømme, Human-Etisk Forbund, Islamic Cultural Centre Norway, Det Islamske Forbundet (Rabita), Det Islamske Fellesskapet Bosnia-Hercegovina. I tillegg utgjør egentid fra partnere: kr 150,000. STL Oslo bidrar også med egeninnsats i form av arbeidstimer.

Pådriv Oslo sin rolle: Initiativtaker, prosjektutvikler og prosjektledelse

Prosjektleder: Mathilde Blichfeldt Mjønes

Contact

Mathilde Blichfeldt Mjønes

mathilde@oslo.paadriv.no97639762

Prosjekter hos Pådriv

Oslo