Et livssynsåpent hus i Oslo

FOTO 

Et livssynsåpent hus som en synlig del av bybildet.

Hvordan kan et livssynsåpent hus bli en møteplass som fremmer dialog, toleranse og samarbeid?

Kort om prosjektet

Oslo kommune har eit vedtak om å være en livssynsåpen by. I dag eksisterer det ingen planer om bygg eller rom for ulike tro, livssyn og religioner i byen. Et livssynsåpent blir et eksempel på inkluderende møteplass og samfunnsarena med dialog, mer forståelse og samarbeid på tvers av befolkningsgrupper. 

Et forprosjekt er etablert med bakgrunn i en ambisjon om et felles hus for tro-og livssynsutøvelse i Oslo.  Formålet med forprosjektet er å sette ambisjon, mål, rammer og innhold for en 3-årig pilot av et livssynsåpent hus i Hovinbyen. Gjennom innspillsrunder, intervjuer, samlinger og arbeidsmøter, vil vi skape en felles kultur og et konsept for pilotprosjektet.

Status

Forarbeidsfasen startet februar 2022. Med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), har vi arrangert samlinger, hentet innspill, mobilisert og invitert tros og livssynssamfunn og andre interessenter til å ta del i et forprosjekt. Forprosjektet hadde oppstart januar 2023, og utover våren jobbes det med å utvikle konsept og driftsforslag for pilot, bearbeide og diskutere prosjektskisse og budsjett, samt forsøke å skaffe finansiering og lokale til en 3-årig pilot.

Det er en enighet blant samarbeidsaktører og andre involverte i prosjektet, at en pilot av et livssynsåpent hus vil bli et sted for dialogarbeid og samarbeid, kulturutveksling og andre arrangementer. Det vil være rom for feiringer, seremonier/ritualer, men også for hverdagslige behov som kontor, møter og mat.

Samarbeidspartnere: Den norske Kirke/Oslo Bispedømme, Human-Etisk Forbund Oslo og Sentralt, Islamic Cultural Centre Norway, Det Islamske Forbundet (Rabita), Det Islamske Fellesskapet Bosnia-Hercegovina, Muslimsk Dialognettverk

Fokusområde: Sosial infrastruktur

Forprosjekt: jan - juli 2023

Finansiering:  Finansiert med kr. 240 000 av Den norske Kirke/Oslo Bispedømme, Human-Etisk Forbund, Islamic Cultural Centre Norway, Det Islamske Forbundet (Rabita), Det Islamske Fellesskapet Bosnia-Hercegovina. I tillegg utgjør egentid fra partnere: kr 150,000. STL Oslo bidrar også med egeninnsats i form av arbeidstimer.

Pådriv Oslo sin rolle: Initiativtaker, prosjektutvikler og prosjektledelse

Prosjektledere: Erica Wie Dia, Mathilde Blichfeldt Mjønes

Contact

Mathilde Blichfeldt Mjønes

mathilde@oslo.paadriv.no97639762

Prosjekter hos Pådriv

Oslo