B. Forskningsprosjektet SPARE

Bilde av Boris K, Pexels

Pådriv Fokusområde: byens tåleevne, sosial infrastruktur

Kort om prosjektet
:
SPARE står for Space for resilience, og er et 4-årig forskningsprosjekt som skal undersøke spørsmålet: Hvordan tilrettelegger vi for overvann, naturmangfold og rekreasjon for å skape resiliente byer?

Konvertering av åpne til bebygde flater forårsaker tap av naturmangfold og habitat, mer oversvømmelser og varmebølger, og reduserer rekreasjonsområder. Det svekker samfunnets motstandskraft mot sjokk som pandemier eller værinduserte katastrofer. Endringer i arealbruk blir sett på som både en årsak og en del av løsningen for å motvirke disse negative trendene.For å bygge et mer robust samfunn fokuserer forskningsprosjektet SPARE på den nåværende utilstrekkelige integreringen av overvann, naturmangfold og rekreasjonsaspekter i byområder og hvordan man kan sørge for bedre forvaltning gjennom å bevare, restaurere eller implementere mer blågrønn infrastruktur (BGI).

Pådriv har ansvar for én av arbeidspakkene i prosjektet: WP5: Cross-sectoral polycentric collaborative SPARE-management – the “Rainproof!” experiment. Arbeidet går ut på å samle innsikt om, utforme, etablere og teste ut nye forskningsbaserte polysentriske beslutningseffektive prosesser og ledelses-, styrings- og forvaltningsformer som skaper engasjement, eierskap og samskaping om blågrønn infrastruktur i etablerte byarealer.

Status:
Det er ferdigstilt et første kunnskapsgrunnlag for prosjektet, og planlegging og gjennomføring av pilotering av utvalgte elementer fra kunnskapsgrunnlaget på caser i Oslo er i gang.

SPARE lanserte 8. september 2023 Blågrønt forum som er en nasjonal tverrfaglig møteplass om overvann og blågrønn infrastruktur i byer og tettsteder. Forumet er sterkt inspirert av Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen.

Varighet: Okt. 2021 - Sep. 2025

Finansiering: FoU-prosjektet er finansiert av Forskningsrådet 

Partnere: NIVA, Pådriv, NMBU, NINA, UCPH, Volue, BYM, PBE, Asker, Bærum, Lørenskog, HRTB arkitekter

Pådriv Oslos rolle: Prosjekt- og forskningsledelse for én av arbeidspakkene, prosjektressurs i to andre. Pådrivs arbeid ledes av Håkon Iversen (nettverksledelse) og Erle Kristvik i Sweco

Prosjektleder: Isabel Seifert-Dähnn, NIVA, Kontakt hakon@oslo.paadriv.no for mer info

Bilde av Boris K, Pexels

Prosjekter hos Pådriv

Oslo