Arbeidsgruppe: Sirkulær produksjon

Foto: Tessa Hartman, fra møte på Nydalen Fabrikker

Fokusområde: Sirkulær produksjon

For å sikre at vi jobber med løsninger som kan bidra til å nå målsettingene i Oslos kommuneplan har vi etablert tematiske fokusområder med tilhørende arbeidsgruppe. Tematiske fokusområder gjør det mer relevant for Partnere og Pådrivere å koble seg på, og for ledelsen å se sammenhenger på tvers av prosjekter tema. De tematiske fokusområdene vil i samråd med partnerne, og ut fra behov, endres og spisses årlig.

Sirkulær produksjon i by

Framtidas sirkulære produksjon og reparasjonssamfunn må henge sammen.

Vi skal bidra til å endre strukturer, og til å utvikle nye forretningsmodeller og grønne arbeidsplasser. Vi skal legge til rette for en praktisk omstilling til et klimanøytralt, naturpositivt og sirkulært bysamfunn. Vi skal være en tverrfaglig samarbeids- og testarena for å få til det.

Vi skal synliggjøre mulighetene som ligger i reindustrialisering og sirkulær produksjon i by, og se på hvordan små, lokale prosjekter best kan skalere. Gjennom å konkretisere muligheter og barrierer, skal vi støtte opp rundt nye initiativer og løfte de gode sirkulære eksemplene. 

Vi skal også være en arena for å bistå hverandre til å komme videre med hver våre utfordringer innenfor sirkulærøkonomi. Vi skal bidra til en holdningsendring der vi lærer og kopierer av hverandre for å raskere skape positiv endring.

Noen prinsipper for sirkulær produksjon: 

 • Ta ut færrest mulig ressurser
 • Et produkt skal kunne fungere like godt med reservedeler og vedlikehold fra andre enn produsenten selv
 • Skape ny verdi hvis produktet må (material)gjenvinnes
 • Unngå å produsere avfall
 • Hele verdikjeden må ansvarliggjøres ut fra et føre-var-prinsipp 
 • Design for lang levetid, ombruk og reparasjon, og sikre at eksisterende produkter er i bruk lengst mulig.
 • Fremme håndverk, kvalitet og materialer som er biologisk nedbrytbare eller gjenvunnet uten kjemikalier

Hvorfor er sirkulær produksjon viktig?

 • Vi har en lineær bruk av materialer: Vi henter ut råvarer fra naturen, prosesserer dem, lager produkter, som fraktes til forbruker, som ved endt levetid kaster dem igjen.
 • Det lønner seg for bedrifter i hele verdikjeden å oppmuntre til kort levetid og stadig nye produkter, fordi det gir mersalg.
 • Det er mindre og mindre industriproduksjon i Oslo og Norge. 
 • Det snakkes mye om sirkulærøkonomi, men det vi det vi trenger nå er handling. 

Medlemmene

Tessa Hartman, leder arbeidsgruppen (bilde). Medlemmer: Hans Kåre Flø (Tekna), Anne Dubrau (Nydalen fabrikker), Emil Rygh (SRAS), Remi Pettersen (Kuben yrkesarena), Felicia Lund (Kuben yrkesarena), Marie Loe Halvorsen (Elektroforeningen), Marie Harbo Dahle (SoCentral), Kari Ekker (Sweco), Kirsti Svenning (Sirkulær rådgiver), og Erika Amlie Amundsen (Hovinbyen Sirkulære Oslo).

Har du lyst å bli med? Ta kontakt med Mathilde (mathilde@paadriv.oslo.no)

Arbeidsgruppen etableres for et år om gangen og møtes minimum seks ganger i året til et to timers arbeidsmøte. Arbeidsgruppen har i tillegg ansvar for å gjennomføre minimum 1 åpent arrangement for partnere og pådrivere i løpet av året. Det arrangeres i tillegg én fellessamling på tvers av arbeidsgruppene i løpet av året. 

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo