Arbeidsgruppe: Sirkulær produksjon

FOTO 
Hanne Berkaak

Fokusområde: Sirkulær produksjon

For å sikre at vi jobber med løsninger som kan bidra til å nå målsettingene i Oslos kommuneplan har vi etablert tematiske fokusområder med tilhørende arbeidsgruppe. Tematiske fokusområder gjør det mer relevant for Partnere og Pådrivere å koble seg på, og for ledelsen å se sammenhenger på tvers av prosjekter tema. De tematiske fokusområdene vil i samråd med partnerne, og ut fra behov, endres og spisses årlig.

Om fokusområde Sirkulær produksjon

Vi trenger mer industriproduksjon i Norge - også i byene. Hva består så fremtidens bynære sirkulære produksjon av? Og hvordan kan dette bidra til å skape lokale og grønne arbeidsplasser? 

Med sirkulær produksjon mener vi å utnytte alle ressurser best mulig. Produkter skal designes for å kunne repareres og gjenbrukes. Minst mulig skal kastes som avfall, men heller holdes i et kretsløp der stadig resirkulering, eller ombruk fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer. Her er det behov for å tenke både stort og smått. Noen prosjekter krever systemendring, men det kan også handle om å utvikle lokale løsninger for gjenbruk, ombruk og deling.

Kort om arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen på fokusområdet Sirkulær produksjon er et faglig forum som sikrer bredde, og at flere synspunkt og perspektiver blir hørt. I arbeidsgruppen deler man dele erfaringer og kompetanse på tvers, og kommer med forslag til nye initiativ og prosjekter som trengs innen sirkulær produksjon. Arbeidsgruppen bidrar også til å etablere kontakt og koblinger på tvers av partnere ved å møtes jevnlig og blir bedre kjent.

Arbeidsgruppen etableres for et år om gangen og møtes minimum seks ganger i året til et to timers arbeidsmøte. Arbeidsgruppen har i tillegg ansvar for å gjennomføre minimum 1 åpent arrangement for partnere og pådrivere i løpet av året. Det arrangeres i tillegg én fellessamling på tvers av arbeidsgruppene i løpet av året. 

Medlemmene

Tessa Hartman, leder arbeidsgruppen (bilde). Medlemmer: Hans Kåre Flø (Tekna), Anne Dubrau (Nydalen fabrikker), Emil Rygh (SRAS), Remi Pettersen (Kuben yrkesarena), Felicia Lund (Kuben yrkesarena), Marie Loe Halvorsen (Elektroforeningen), Marie Harbo Dahle (SoCentral), Elisabeth Gammelsæter (Sweco), Kirsti Svenning (Sirkulær rådgiver), Idar Henrik Seem (Intern, Hovinbyen Sirkulære Oslo).

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo