C. Byboliger for alle

Fokusområde Pådriv: Boligmangfold og sosial infrastruktur

I denne piloten ser vi på hvordan nye boligkonsepter kan bidra til et aktivt byliv i utviklingsområder og undersøker muligheter for fellesskapsløsninger og treffpunkter mellom arbeidslivet og de som bor i området. Prosjektområdet er innenfor JMs eiendommer på Bryn men konseptet som utvikles skal også kunne anvendes som en modell og eksempel for utvikling av nye boligsosiale konsepter andre steder i Oslo og Norge. Piloten skal inneholde boliger for grupper som har vanskeligheter med å komme inn på det ordinære boligmarkedet, inkludert vanskeligstilte.

Pilotens fokusområder er: Mulighet for mer fleksibilitet i programmering og regulering av uteoppholdsareal og av formål i 1.etasjer i utviklingsområder.

Sentrale spørsmål er:

  • Kan en utvidet forståelse av og tilrettelegging for felles uteoppholdsareal bidra til økt byliv og bedre boliger i utviklingsområder?
  • Kan en større fleksibilitet rundt regulering av 1. etasjer bidra til å fremme utviklingen av gode nabolag?
  • Kan miksen mellom bolig og arbeid være en inngang til å tenke boligutvikling i sammenheng med næringsutvikling?
  • Og hvordan kan denne typen programmering bidra til en mer sosialt bærekraftig utvikling?

Prosjektets fase 1 er avsluttet og rapport innsendt til Husbanken, og det er nå søkt midler til en fase 2.

Nøkkelaktører: Hille Melbye Arkitekter, JM og SoCentral.

Mer informasjon: Sluttrapport fra fase 1, kronikk med utgangspunkt i sluttrapporten, og oppsummering fra første samling

Kontakt: Kaja Melbye kaja.melbye@hmark.no / Ingrid Sletten ingrid.sletten@hmark.no


Foto/illustrasjon: Hanne Berkaak


Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo