C. New Water Ways

Fokusområde Pådriv: Byens tåleevne

New Water Ways er et 4-årig forskningsprosjekt (2017-2021) som har forsket på innovative tilnærminger til hvordan Oslo og andre nordiske byer kan fremme klimatilpasset overvannshåndtering. Pådriv er samarbeidspartner i prosjektet, og har sammen med SoCentral hatt ansvaret for å utforske hvilke effekter det kan ha å involvere innbyggerne i å designe, forbedre og etablere overvannsløsninger i etablert bebyggelse i Oslo. Det har vært undersøkt hvordan det kan gjøres og hva som er viktige fremmere og hemmere for god innbyggerinvolvering. 

Vi har spesielt eksperimentert med to måter å involvere innbyggere på:

Urban Living Lab: Her har vi samarbeidet med Teglverket skole på Hasle om hvordan skoleelever og ansatte, sammen med nærmiljøet rundt, kan utvikle en “overvannsvennlig pollinatoroase” ved skolen.
Les mer om eksperimentet her.

Borgerpanel: Her har vi gjennomført et borgerpanel med et tilfeldig representativt utvalg innbyggere på Grefsen-Kjelsås på spørsmålet: Hvordan kan kommunen legge til rette for at dere som innbyggere best involveres i håndteringen av overvann på Grefsen-Kjelsås, for eksempel ved å ta i bruk virkningsfulle tiltak på egen tomt?

Les mer om eksperimentet her.

Foto: Werner Anderson

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo