A. Pådriv i Søndre

Kort om prosjektet

Det finnes mye kraft, engasjement, initiativer og folk som jobber for å ta tak i og finne bedre løsninger for lokale samfunnsutfordringer i ulike deler av Oslo sør. Vi har en ambisjon om å utvikle en arena for samfunnsutvikling i Søndre Nordstrand som en varig struktur, slik at vi i praksis får til å jobbe på tvers av siloer og tradisjonelle skillelinjer, for å komme fram til helt nye løsninger, i fellesskap.

Gjennom etableringsåret vil vi synliggjøre tilstedeværelse i lokalmiljøet, og mobilisere på tvers av kommune, privat næringsliv, ideelle organisasjoner, og innbyggere.

Bakgrunn

Søndre Nordstrand har en ung befolkning, med en høyere andel barn og unge enn resten av Oslo. Jevnt over scorer bydelen dårlig på levekårsindikatorer som inntekt, sysselsetting, utdanning og trangboddhet. Dette bidrar til en uro på flere nivåer knyttet til oppvekstvilkår og ungdomskriminalitet. Bydelen har flotte naturområder som legger til rette for aktivitet og rekreasjon, et stort kulturelt mangfold og mange nærmiljøer med mye lokalt engasjement.

Det finnes områder, som på kartet kan se helhetlig ut, som er skilt av fysiske barrierer. Det finnes også betydelige sosiale knyttet til tilhørighet, kultur og demografi. Det er mange godt etablerte boligområder, men også store planer for byutvikling, blant annet på Rosenholm.

Oslo kommune har satt mange mål som er relevante for området: 

- Bydelene har en rolle som lokalsamfunnsutvikler for å samle alle som kan bidra til å utvikle områdene videre, enten det er næringsliv, offentlige etater eller lokale lag og foreninger.

- Næringsutvikling

- Utvikle nettverk for innovasjon i samarbeid med øvrig offentlig sektor, næringsliv, forskningsmiljø og frivillig sektor.

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo