C. Arena for produktiv boligby på Breivoll

Fokusområde Pådriv: Flerfunksjonell by; Bolig- og knutepunktsutvikling, med plass til urbane produksjonsbedrifter

Kort om prosjektet

Kan Breivoll forvandles til et sted for flere grønne sirkulære industriarbeidsplasser, og et levende nabolag der alle har et trygt sted å bo, med aktiviteter og opplevelser for alle, rikere naturmangfold og kort vei til flotte friluftsopplevelser? Kan dette bli et nasjonalt eksempel på hvordan vi får til å utvikle en flerfunksjonell by?


Status

Arena for produktiv boligby på Breivoll har som foreløpig mål å bidra til en flerfunksjonell og bærekraftig utvikling av Breivoll. Breivoll ligger mellom Alna-elva og Østre Aker kirke på Ulven. Nedi ei dump og med E6 og jernbanen som nærmeste nabo. Bestefaren til Tollef Nielsen i Nielco, en av grunneierne i området,  snakket ikke om Breivoll, men om Fjellhus og det er nok ingen som sier at de bor på Breivoll i dag. Men, kanskje i fremtiden er dette et av Oslos mest spennende steder!

Oslo kommune skriver følgende i sin veiledende plan for offentlig rom (VPOR) fra 2012:  

“Transformasjon av Breivoll vil være en av flere store transformasjonsoppgaver i ’mellomlandet’; lavt utnyttede industri- og næringsarealer i utkanten av den tette byen. Utviklingspotensialet her er stort, med et samlet areal i planområdet på 990daa med ca. 380daa utbyggingsområder. En prognose for bolig og næringsareal tilsier at det kan være mulig å etablere 2-3000 boliger og opptil 15000 arbeidsplasser.”

De skriver videre at en transformasjon av området krever et betydelig styrket kollektivtilgjengelighet.

Situasjonen er ganske uendret fra 2012 til i dag, og det foreligger fortsatt ingen konkrete planer om å styrke mobilitetstilbudet til og fra Breivoll. 

Dette dannet bakteppe for at Pådriv Oslo våren 2021 ble brukt for å lage et mulig målbilde for utviklingen av en produktiv boligby på Breivoll. Dette visjonsnotatet var ferdig høsten 2021, og dannet så grunnlag for at en rekke aktører samlet seg for å identifisere konkrete prosjekter som kunne iverksettes, med mål å skape fremdrift. 

I løpet av høsten 2022 ble to prosjetkidéer utviklet og konkretisert. Med utgangspunkt i disse prosektidéene, en rekke arbeidsmøter og samlinger, samt ulike studentoppgaver foreligger det nå en skisse til hvordan vi over de neste 5 årene kan konkretisere og sette fart på utforming og utvikling av en “Produktiv boligby på Breivoll”.

Kjernen i forslaget er å etablere et “Pådriv-sekretariat” på Breivoll som jobber aktivt med å mobilisere lokale krefter, forme partnerskap og utløse konkrete prosjekter. 

For å sette i gang kreves det vilje blant et tilstrekkelig antall grunneiere og Oslo kommune, samt en grunnfinansiering på ca kr. 700.000,- per år (over 5,5 år).

Dokumenter

Skisse 5års plan (2023)

Forslag til hvordan arbeidet på Breivoll kan videreføres. Presentert i åpent møte 29.03.2023.

Prosjektidé: Breivoll Fabrikker

Prosjektidé utarbeidet under ledelse av Oscar Honeyman-Novotny høsten 2022.

Prosjektidé: Knutepunkt 2.0

Prosjektidé utarbeidet under ledelse av Runar Søråsen høsten 2022.

Studentoppgaver

Ulike studentoppgaver om Breivoll

Visjonsnotat - Produktiv boligby på Breivoll (2021)

Et visjonsnotat som beskriver hva en “Produktive boligby Breivoll” kan være og utforsker hvordan denne kan utvikles. 

Varighet: Jan-nov, 2022


Støttespillere

Arbeidet er muliggjort av alle virksomhetere som er partnere i Pådriv Oslo, samt konkrete prosjekttilskudd fra:

  • Oslo kommune, byrådsavdeling for næring og eierskap
  • Eiendomsspar
  • Løvenskiold Eiendom
  • Nielco
  • Rodeløkken Maskinverksted & Jernstøperi

Følgende virksomheter har i tillegg bidratt med egeninnsats og kompetanse:

  • Fragment
  • Include
  • Oslo Met
  • Oslo kommune (flere etater)

I tillegg har en rekke Pådrivere bidratt med sin kompetanse på samlinger og i arbeidsgrupper.


Pådrivs rolle: Initiativtaker og arenaleder


Arenaleder: Sandra Skretting. Kontakt sandra@oslo.paadriv.no for mer info

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo