Oslo

Foreningen Pådriv Oslo bruker Hovinbyen som utgangspunkt for sine prosjekter. Hovinbyen er Oslos største byutviklingsprosjekt. Området skal gjennom en stor omstillingsprosess og representerer dermed mange komplekse utfordringer. Både nasjonale og internasjonale aktører kan ta del i og inspireres av arbeidet i Hovinbyen da overføringsverdien til andre byer er stor.

Prosjekter

Nasjonal kunnskapsarena sirkulær materialforvaltning i byggebransjen
Nasjonal kunnskapsarena for sirkulær materialforvaltning i byggebransjen etableres for å bidra til å løse felles utfordringer og tette kunnskapshull.
Arena for sirkulær massehåndtering
Arena for sirkulær massehåndtering skal bidra til økt gjenbruk og mer effektiv håndtering av masser i Hovinbyen.
Ulven Nærmiljøhage
Nærmiljøhagen på Ulven er i oppstart, og skal bli en sosial møteplass, og en arena for dyrking og læring.
Reshare
RESHARE er et 4-årig forskningsprosjekt om “Resource sharing in residential buildings - Innovative approaches to shared mobility & space solutions".
Master i urbant landbruk - NCUA
Hvordan utvikle og etablere urbant landbruk som del av en bærekraftig byutvikling - et masterprogram
SPARE - Space of resilience
SPARE står for Space for resilience, og er et 4-årig forskningsprosjekt som skal undersøke “how do we plan for stormwater, biodiversity and recreation
Se alle prosjekter

Arrangementer

Se alle arrangementer

Aktuelt

Se alle saker

Bli med!

Du kan ta del i Pådriv på mange måter. Både som privatperson og som bedrift.

Som Pådriver blir du personlig del av en bevegelse av folk med ulik bakgrunn som samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor. Det eneste du trenger er engasjement og vilje, litt tid og et ønske om å dele din kompetanse.

Bedrifter kan ta del i utviklingen av nettverket som partnere eller som eiere av prosjekter som har ambisjoner om å sette en ny standard for bærekraft i Pådriv-områdene.

Hvor er Pådriv?

Hovinbyen

Hvorfor Hovinbyen? Pådriv har en ambisjon om å inspirere verden ved å gjøre Hovinbyen i Oslo til verdens mest bærekraftige byområde. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst.

Partnere

Nettverksledelse

Nettverksledelsen har ansvar for den daglige ledelsen av Pådriv. Nettverksledelsen er underlagt styringsgruppen og rapporterer til den. Nettverksledelsen samarbeider tett med en arbeidsgruppe med utvalgte personer fra Partnerne.

SoCentral har ansvaret for nettverksledelsen. Karin Lindgård(karin@oslo.paadriv.no) er nettverksleder. Sandra Skretting (sandra@oslo.paadriv.no), Mette Øines Habberstad (mette@oslo.paadriv.no) Thomas Berman (thomas@oslo.paadriv.no) og Håkon Iversen (hakon@paadriv.no), har sentrale oppgaver i nettverksledelsen.

Du finner oss også på Facebook og Instagram: @paadriv

Styret

Styret har det formelle ansvaret for at Pådriv oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Styringsgruppen utøver sitt arbeid i samsvar med gjeldende strategi og årsmøtebeslutninger.

Styret består av følgende personer

Aasmund Bunkholt, Trefokus (styreleder)
Knut Halvor Hansen, BYKON/Gaining by Sharing
Liv Anna Lindman, Rethinking Economics
Tor Inge Hjemdal, Design og arkitektur Norge
Gro Sandkjær Hansen, OsloMet/NIBR‍
Carla Franziska Hoyer, NMBU
Ragnhild Reisegg Lorentzen, Tverga

Arbeidsgruppe

Arbeidgruppene bidrar med viktig kunnskap og innspill på pågående og innmeldte prosjekter i Pådriv innen de tematiske fokusområdene boligmangfold, sirkulær produksjon, sosial infrastruktur og byens tåleevne. Det er faglige forum som sikrer bredde, og at flere synspunkt og perspektiver blir hørt. I arbeidsgruppene skal man dele erfaringer og kompetanse på tvers, og gjerne komme komme med forslag til nye initiativ og prosjekter som trengs innen det gitte fokusområdet. Arbeidsgruppene bidrar også til å etablere kontakt og koblinger på tvers av partnere, ved at man møtes jevnlig og blir bedre kjent.

De 4 arbeidsgruppene skal være så tverrfaglige som mulig, slik at vi alltid skal sikrer en helhetlig tilnærming. Gruppene etableres for et år om gangen. skal bestå av 5-10 personer. Arbeidsgruppene møtes minimum seks ganger i året til et to timers arbeidsmøte.