Oslo

Pådriv Oslo skal bidra til en by- og samfunnsutvikling som kommende generasjoner kan være stolte av. Det er en infrastruktur for samarbeid og et helt konkret verktøy for alle som vil bidra til en mer bærekraftig endring. Pådriv Oslo er spesielt godt egnet for å jobbe med komplekse problemstillinger som flere har ansvar for og dermed er avhengig av samarbeid på tvers. I Oslo har vi til nå jobbet mest i områder i Hovinbyen, men verktøyet er til for hele byen. Mange snakker om bærekraft. Pådriv er til for dem som vil gjøre noe. Alle er velkommen, enten du er privatperson, virksomhet, organisasjon eller kommune.

Oslo

Prosjekter

Arena for produktiv boligby på Breivoll
Hvordan kan vi få til produksjon, logistikk og transport side om side med kulturnæring og servicetilbud - en byutvikling som handler om mer enn bolig
Ulven Nærmiljøhage
Nærmiljøhagen på Ulven er i oppstart, og skal bli en sosial møteplass, og en arena for dyrking og læring.
Hovinbyen - sirkulære Oslo
Partnerne i Hovinbyen - sirkulære Oslo har gått sammen om å løfte frem området med utgangspunkt i sirkulærøkonomi.
Forskningsprosjektet SPARE
Space for resilience er et forskningsprosjekt som skal undersøke hvordan vi tilrettelegger arealer for overvann, naturmangfold og rekreasjon.
Et livssynsåpent hus i Oslo
‍Hvordan kan et livssynsåpent hus bli en møteplass som fremmer dialog, toleranse og samarbeid? Et livssynsåpent hus som en synlig del av bybildet.
Ung på Løren
Å bygge en god bydel handler om mer enn å bygge gode boliger. Hva skal til for at Løren kan bli unges drømmebydel?
Se alle prosjekter

Arrangementer

Se alle arrangementer

Aktuelt

Se alle saker

Bli med!

Hvem som helst kan bli del av og bidra til Pådriv, og du kan delta på mange måter. Både som privatperson og virksomhet.

Som Pådriver blir du personlig del av en bevegelse av folk med ulik bakgrunn som samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor. Det eneste du trenger er engasjement og vilje, litt tid og et ønske om å dele din kompetanse.

Virksomheter kan ta del i utviklingen enten som partner i Pådriv, eller som del av en rekke prosjekter med ambisjoner om å sette nye standarder for bærekraft i Pådriv-områdene.

Hvor er Pådriv?

Hovinbyen

Hvorfor Hovinbyen? Pådriv har en ambisjon om å inspirere verden ved å gjøre Hovinbyen i Oslo til verdens mest bærekraftige byområde. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst.

Partnere

Ledelsen

Ledelsen har ansvar for den daglige driften og utviklingen av Pådriv Oslo. Lederen er underlagt foreningens styre og rapporterer til den. 

Sandra S. Skretting er daglig leder av Pådriv Oslo.

Mathilde Blichfeldt Mjønes og Erica Wie Dia har sentrale oppgaver i ledelsen.

I tillegg bidrar SoCentral med bistand til ledelsen.

Sandra S. Skretting
Mathilde Blichfeldt Mjønes
Erica Wie Dia

Styret

Styret har det formelle ansvaret for at Pådriv Oslo oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Foreningens styre utøver sitt arbeid i samsvar med gjeldende strategi og årsmøtebeslutninger.

Styret består av følgende personer

Marie Loe Halvorsen, Elektroforeningen (styreleder)

Aasmund Bunkholt, Trefokus
Knut Halvor Hansen, BYKON
Liv Anna Lindman, LO Norge
Elise Norberg, NMBU
Synne Marie Mossevig, Oslo Kommune
Anders Fylling, Statsbygg

Arbeidsgruppene

Arbeidgruppene bidrar med viktig kunnskap og innspill på pågående og innmeldte prosjekter i Pådriv innen de tematiske fokusområdene boligmangfold, sirkulær produksjon, sosial infrastruktur og byens tåleevne. Det er faglige forum som sikrer bredde, og at flere synspunkt og perspektiver blir hørt. Arbeidsgruppene består av opptil 15 aktører, og besår i hovedsak av representanter fra Pådrivs partnere.

Les om arbeidsgruppene: Boligmangfold, Sirkulær produksjon, Sosial infrastruktur, Byens tåleevne.

Ledere av de respektive arbeidsgruppene: Guro Ranum, Tessa van der Staak, Karoline Birkeli-Gauss, Michel Wolfstirn.