Innovasjonsdistrikt Hovinbyen

FOTO 

Innovasjonsdistrikt Hovinbyen

Innovasjonsdistrikt Hovinbyen tar geografisk utgangspunkt i Økern, Ulven og Haraldrud som er en del av Hovinbyen. Hele området er i rivende utvikling og er Norges største satsingsområde for bytransformasjon og vekst. Innovasjonsdistriktet preges av boligbygging, næringsutvikling og industri og består av omfattende prosjekter for Økern sentrum og Ulven, samt næringspark-/kretsløpsparkområdene ved Haraldrud. Potensialet for økt verdiskaping i tråd med det grønne skiftet og flere kunnskapsintensive arbeidsplasser, er stort.

Partnerskap for å løfte sirkulær økonomi

Partnerne i Innovasjonsdistrikt Hovinbyen har gått sammen om å løfte frem området med utgangspunkt i sirkulærøkonomi og i å utvikle området som en test- og demonstrasjonsarena for bærekraftig by- og næringsutvikling. Oslo kommune, Pådriv, Construction City, Oxer Eiendom, Norsk Gjenvinning, Kuben Yrkesarena, Økern Sentrum ANS og OBOS Bolig Ulven utgjør styringsgruppen for Innovasjonsdistrikt Hovinbyen, og har betydelige ambisjoner for prosjektet som bl.a. er;


  • Styrke Oslo som kunnskapsby i et fruktbart samspill mellom fremragende kompetansemiljøer, offensive bedrifter og kompetent kapital
  • Legge til rette for og utvikle nye og grønne arbeidsplasser
  • Sikre en helhetlig og flerfunksjonell utvikling av området
  • Etablering av gode byrom som binder området sammen og danner møteplasser, med gode forhold for gående og syklende
  • Utvikling av nettverk innen sirkulærøkonomi og bærekraftig byutvikling
  • Utvikling av området som test- og demonstrasjonsarena


Innovasjonsdistrikt Hovinbyen er en del av satsingen på innovasjonsdistriktet i Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden, som ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2019. Et hovedgrep er å se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i tettere sammenheng enn før.

En god og konstruktiv samhandling mellom aktørene er helt avgjørende for å lykkes. Ambisjonene er store og målsettingene vil være helt konkrete og levere på bl.a. FN´s bærekraftsmål, Parisavtalen og EU´s Green Deal, sammen med kommuneplanens samfunnsdel innen klima og miljø. Innovasjonsdistrikt Hovinbyen er i startfasen og i ferd med å enes om en felles strategisk retning og plattform for arbeidet videre. 

Det er flere prosjekter som allerede er i gang og helt i tråd med ambisjonen om å bli en internasjonal størrelse som sentrum for sirkulærøkonomi og sirkulære løsninger innen bygg, anlegg og produksjonsnæring. Dette er bl.a;


  • Sirkulær ressurssentral, som er en test og demostrasjonsarena for ombruk og gjenbruk av byggematerialer på 4.500 kvm som skal etableres på Økern Torg i løpet av 2021 i regi av Statsbygg, Resirqel og Pådriv. 
  • Construction City som er en klynge av de største aktørene innen Bygg og Anlegg og eiendomsutvikling, har startet et større prosjekt kalt WASTELESS som tar sikte på å nå ambisjonen om avfallsfrie byggeplasser.
  • Norsk Gjenvinning har tre ulike initiativ innen tekstil- og betonggjenvinning, samt prosjekter for massehåndtering.

Partnere I Styringsgruppen er: Oslo Kommune, Pådriv, Construction City, Oxer eiendom, Norsk Gjenvinning, Kuben yrkesarena, Økern Sentrum ANS og OBOS

Mer info/bakgrunn: Campus Oslo strategi

Ta kontakt

Prosjekter hos Pådriv

Oslo