Hovinbyen - sirkulære Oslo

FOTO 

Pådriv Fokusområde: Sirkulær produksjon, byens tåleevne


Kort om prosjektet: Hovinbyen - sirkulære Oslo, er et offentlig-privat samarbeid som skal drive frem ny kunnskap, nye løsninger og nye arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi – særlig innen bygg, anlegg og produksjonsnæring. Prosjektet er en del av satsingen på innovasjonsdistrikter i «Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden», som ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2019. Et hovedgrep er å se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i tettere sammenheng enn før. Ambisjonen er å levere på FN ́s bærekraftsmål, Parisavtalen og EU ́s Green Deal, samt Kommuneplanens mål for klima og miljø. Hovinbyen - sirkulære Oslo tar utgangspunkt i områdene Økern, Ulven og Haraldrud.


Status: Prosjektet har landet strategisk retning og arbeid med følgende aktiviteter er i gang; forprosjekt til et mulighetsstudie, utvikling av konsept/kommunikasjonskanaler samt arbeidet med å etablere en felles Digital Tvilling for Hovinbyen


Hovinbyen - sirkulære Oslo er en del av satsingen på innovasjonsdistriktet i Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden, som ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2019. Et hovedgrep er å se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i tettere sammenheng enn før.

En god og konstruktiv samhandling mellom aktørene er helt avgjørende for å lykkes. Ambisjonene er store og målsettingene vil være helt konkrete og levere på bl.a. FN´s bærekraftsmål, Parisavtalen og EU´s Green Deal, sammen med kommuneplanens samfunnsdel innen klima og miljø. Innovasjonsdistrikt Hovinbyen er i startfasen og i ferd med å enes om en felles strategisk retning og plattform for arbeidet videre. 

Det er flere prosjekter som allerede er i gang og helt i tråd med ambisjonen om å bli en internasjonal størrelse som sentrum for sirkulærøkonomi og sirkulære løsninger innen bygg, anlegg og produksjonsnæring. Dette er bl.a;


  • Sirkulær ressurssentral, som er en test og demostrasjonsarena for ombruk og gjenbruk av byggematerialer på 4.500 kvm som skal etableres på Økern Torg i løpet av 2021 i regi av Statsbygg, Resirqel og Pådriv. 
  • Construction City som er en klynge av de største aktørene innen Bygg og Anlegg og eiendomsutvikling, har startet et større prosjekt kalt WASTELESS som tar sikte på å nå ambisjonen om avfallsfrie byggeplasser.
  • Norsk Gjenvinning har tre ulike initiativ innen tekstil- og betonggjenvinning, samt prosjekter for massehåndtering.


Mer info/bakgrunn: Campus Oslo strategi

Varighet: 2020 - 2022

Finansiering: Tilskudd fra Oslo kommune og partnere

Partnere: Oslo Kommune, Pådriv, Construction City, Oxer eiendom, Norsk Gjenvinning, Kuben yrkesarena, Økern Sentrum ANS og OBOS

Pådrivs rolle: Partner/deltaker i styringsgruppen og initativtaker til prosjekter som inngår i satsningens prioriterte områder, som Sirkulær ressurssentral

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo