Boligmerket

Pådriv fokusområde: Boligmangfold og sosial infrastruktur

Kort om prosjektet

Det norske boligmarkedet er i stadig utvikling og vi ser en tydelig trend på at flere velger å leie bolig. I lys av dette er det et økt behov for kunnskap og transparens om hva som tilbys på leiemarkedet. 

Siden 2021 har Leieboerforeningen, Nedenfra Ideelt AS, Norsk Eiendom og Pådriv Oslo samarbeidet om å utvikle et konsept for en merkeordning, som skal gjøre det enklere for leietakere å velge blant gode utleieboliger - og for utleiere å synliggjøre kvaliteter i deres utleieobjekter.

Status for pilotprosjektet

Forprosjekt ble gjennomført høsten 2021. Resultatet ble presentert i form av et skriftlig prosjektforslag for merkeordningen på en egen konferanse, februar 2022. Her kan du laste ned rapporten

Høsten 2022 ble brukt til å forberede en pilotfase, og en bred gruppe aktører har blitt involvert i prosessen. Våren 2023 har det blitt utviklet et kriteriesett som er testet på rundt 2000 konkrete utleieboliger. Kriteriesettet er pilotert i en pilotgruppe av profesjonelle bransjeaktører, som består av både kommersielle, kommunale og ideelle utleieaktører. En forenklet versjon av kriteriesettet skal også prøves ut på småskala-utleiere som har sagt seg villige til å teste dette i praksis. 

Høsten 2023 fortsetter arbeidet med å utvikle en digital prototyp, og et forslag til organisering av Boligmerket.

Samskapende partnerskap

Boligmerket har som et prosjekt under Pådriv Oslo en samskapende tilnærming. Prosjektet søker involvering av et bredt aktørnettverk av ulike interessenter på tvers av sektorer. 

Prosjektet eies i fellesskap gjennom et partnerskap bestående av Pådriv, Nedenfra Ideelt AS, Norsk Eiendom og Leieboerforeningen. Andre aktører kan søke om partnerskap. Nye partnere tas opp ved enighet blant eksisterende partnere.

Leieboerforeningen representerer norske leietakere, Norsk Eiendom representerer profesjonelle utleiere og Nedenfra Ideelt AS deltar som initiativtaker og faglig prosjektleder. Pådriv deltar som koordinerende partner med fasiliterende prosjektledelse. 

Pådriv Oslo har et spesielt ansvar for å sikre at prosjektet følger bl.a. disse prinsippene:

  • Åpenhet, resultatene deles fritt og åpent
  • Kollektivt og likeverdig eierskap
  • Kunnskap og ressursbasert tilnærming
  • Handlingsorientert samarbeidskultur

Partene har ulike motivasjoner og egeninteresser for å delta i prosjektet, men som prosjektpartner har alle et fokus på Boligmerkets formål, framfor egne interesser og virksomhetsspesifikke strategier. Partene har en delt forståelse av at nivået for å ivareta de ulike strategiske interessene er på et overordnet nivå gjennom et helhetlig vellykket prosjekt, og ikke gjennom de enkelte konkrete løsningsforslagene.  

Boligmerkets formål som uttrykt i mandat og samarbeidsavtale er å: 

…gjøre leiemarkedet mere oversiktlig, bedre boforholdene for leieboere og definere og tydeliggjøre kriterier for kvalitet i utleie og dermed lettere å tilby for utleiere.

Ønsker du å motta nyheter og invitasjoner til arrangementer i prosjektet? Meld deg på Boligmerkets e-postliste

Har du spørsmål eller innspill til pilotprosjekt Boligmerket? Ta kontakt med prosjektleder ole@nedenfra.org 


Finansiering av prosjektet: Samfinansiert av Husbanken, Oslo kommune, Norsk Eiendom og Leieboerforeningen (egeninnsats)
Partnere: Nedenfra, Leieboerforeningen, Norsk Eiendom, Pådriv Oslo
Prosjektleder: Ole M. Pedersen, ole@nedenfra.org og Mathilde B. Mjønes, mathilde@oslo.paadriv.no Ta kontakt med dem for mer informasjon om pilotprosjektet.

Pådrivs rolle: Prosjektledelse, i samarbeid med Nedenfra, med et særskilt ansvar for å bruke Pådrivs infrastruktur, nettverk og arenaer til å skape oppmerksomhet og koblinger til prosjektet

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo