A. Boligmerket

Kort om prosjektet

Det norske boligmarkedet er i stadig utvikling og vi ser en tydelig trend på at flere velger å leie bolig. I lys av dette er det et økt behov for kunnskap og transparens om hva som tilbys på leiemarkedet. 

Siden 2021 har Leieboerforeningen, Nedenfra Ideelt AS, Norsk Eiendom og Pådriv Oslo samarbeidet om å utvikle et konsept for en merkeordning, som skal gjøre det enklere for leietakere å velge blant gode utleieboliger - og for utleiere å synliggjøre kvaliteter i deres utleieobjekter. Fase 3 er i gang, hvor målet er at Boligmerket ved endt prosjektperiode kan etableres som en egen organisasjon.

Om prosjektet

Siden 2021 har Nedenfra Ideelt As, Leieboerforeningen, Norsk Eiendom og Pådriv Oslo samarbeidet om å utvikle Boligmerket, en merke- og sertifiseringsordning for utleiere og utleieboliger. Slik skal Boligmerket gjøre det lettere for leieboerne å finne de seriøse utleierne og de gode boligene.  

Vi vet at en god og trygg bolig er en nødvendig forutsetning for å leve et godt liv, og konseptforslaget som ble publisert februar 2022 beskriver hvordan Boligmerket kan bidra til å skape økt botrygghet for leieboere. En merkeordning for utleieboliger er ikke en ny idé, men andelen nordmenn som leier bolig er økende, og å sikre gode leieforhold vil derfor være viktig i tiden fremover.

Ordningen har blitt utviklet i samarbeid med en rekke aktører som har gitt innspill gjennom verksteder, erfaringsmøter og spørreundersøkelser. Ideene i prosjektet har blitt videreutviklet og fått form og ramme. Dette har resultert i et forslag til en ordning som har blitt testet ut på en rekke utleiere og utleieboliger. Hittil har prosjektet pilotert opp mot 2000 boliger sammen med fremoverlente pilotaktører, fra Tromsø i nord til Drammen i sør. Gjennom uttestingen har vi fått verdifulle tilbakemeldinger fra aktører som skal bruke Boligmerket. I tillegg har involveringen av aktørene bidratt til å utvikle en felles forståelse av utfordringer og løsninger.

Her er vi nå - og veien videre

Fase 3 av Boligmerket er allerede i gang og har som ambisjon at ved endt prosjektperiode kan Boligmerket etableres som en egen organisasjon. Dette innebærer at prosjektet skal legge frem forslag til organisasjonsform og driftsmodell med tilhørende  finansieringsplan, samt ha utviklet og testet en digital løsning som er klar til å tas i bruk. I tillegg skal vi videreutvikle forståelsen av Boligmerket som samfunnsoppdrag – da utleie av bolig ikke bare er salg av hvilken som helst tjeneste, men opprettholdelse av en viktig samfunnsfunksjon.

Målet er å utvikle en modell som er enkel å bruke for utleier, og enkel å forstå for leietaker. Dersom dette lykkes vil det være en åpen frivillig ordning som alle som leier ut bolig i Norge kan ta i bruk.

Ønsker du å være med på den videre utviklingen av Boligmerket?

Prosjektet søker involvering av et bredt aktørnettverk på tvers av sektorer og er åpne for flere samarbeidspartnere.

Har du/dere spørsmål, innspill eller ønsker å ta del i den videre utviklingen av Boligmerket?  Ta kontakt med oss!

Relevante lenker:

Meld deg på e-postliste og få løpende informasjon om prosjektet

Konseptforslag

Pilotrapport


Partnere: Nedenfra, Leieboerforeningen, Norsk Eiendom, Pådriv Oslo
Prosjektledelse: Ole M. Pedersen, ole@nedenfra.org og Mathilde B. Mjønes, mathilde@oslo.paadriv.no.

Pådrivs rolle: Prosjektledelse, i samarbeid med Nedenfra, med et særskilt ansvar for å bruke Pådrivs infrastruktur, nettverk og arenaer til å skape oppmerksomhet og koblinger til prosjektetPådriv fokusområde: Boligmangfold og sosial infrastruktur

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Oslo