Stavanger

Pådriv Stavanger er et partnerskap for bærekraftig og klimavennlig utvikling av Hillevåg. Hillevåg har en lang og rik industrihistorie. Her har det alltid vært fabrikker, produksjon og handel, samtidig som folk har bodd og levd her. Stavanger kommune har mål om at Hillevåg, og særlig området rundt Kvalaberg, skal ha gode bo- og nærmiljøer, og være et sted der folk føler tilhørighet og har innflytelse over nabolaget sitt. Barn og unge skal ha trygge oppvekstforhold.

Stavanger

Prosjekter

Urban hage
I tilknytning til Pådrivhuset har vi etablert en urban hagen. Her dyrkes det ulike grønnsaker i samarbeid med noen av våre partnere.
Kom i driv
Kom i Driv: Natur og kreativitet i lokale omgivelser - et mentalt helseprosjekt
Næringskartlegging Hillevåg
Grønn by i samarbeid med Stavanger kommune har startet opp et prosjekt hvor man med utgangspunkt i lokalt næringsliv bygger opp et nettverk i Hillevåg
Hvordan mate et nabolag?
Hvordan kan Hillevåg bli mest mulig selvforsynt med matproduksjon?
Ungt Borgerpanel
Ungt borgerpanel søker å bidra til en bærekraftig utvikling av Hillevåg ved å hente innspill og kunnskap fra ungdom i området.
Se alle prosjekter

Arrangementer

Se alle arrangementer

Aktuelt

Ungt borgerpanel Hillevåg er i gang!
Ungt borgerpanel er et demokratiprosjekt som skal ta ungdom på alvor i viktige problemstillinger som angår både dem og beslutningstakere i kommunen. Panelet skal få kunnskap om, diskutere og ta stilling til hvordan Hillevåg kan bli et tryggere og mer attraktivt nabolag.
Se alle saker

Bli med!

Hvem som helst kan bli del av og bidra til Pådriv, og du kan delta på mange måter. Både som privatperson og virksomhet.

Som Pådriver blir du personlig del av en bevegelse av folk med ulik bakgrunn som samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor. Det eneste du trenger er engasjement og vilje, litt tid og et ønske om å dele din kompetanse.

Virksomheter kan ta del i utviklingen enten som partner i Pådriv, eller som del av en rekke prosjekter med ambisjoner om å sette nye standarder for bærekraft i Pådriv-områdene.

Hvor er Pådriv?

Hillevåg

I årene framover skal det skje mye i Hillevåg. Det skal fortettes langs jernbane og bussvei. Flere boliger kommer, noe skal rives og det satses på flere arbeidsplasser. Da trengs møteplasser, spesielt hvis det skal skje store endringer og flere folk og virksomheter skal flytte til bydelen.

Partnere

Ledelsen

Pådriv driftes lokalt i Stavanger. Alle partnere har lik stemme i organisasjonen, mens styret er det overordnede organ.

Styret

Styret har det formelle ansvaret for at Pådriv oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Styringsgruppen utøver sitt arbeid i samsvar med gjeldende strategi og årsmøtebeslutninger.

Styret består av følgende personer

Mette Vabø, Stavanger Kommune (styreleder)
Aasmund Bunkholt, Trefokus
Christina Stangeland, Stavanger kommune
Thor Steinar Sandvik, TS Byggtjenester
Marie Koch Singelstad, Grønn by
Erlend Stangeland, Felleskjøpet Rogaland Agder
Hege Johannessen, Eiendomsdrift AS

Arbeidsgruppene