Vollebekk fabrikker

FOTO 

Fokusområde Pådriv: Sosial infrastruktur og Sirkulær produksjon i by

Kort om prosjektet

Vollebekk Fabrikker ble startet i 2018 og har hatt som formål å skape varige verdier og en bærekraftig utvikling på Vollebekk, med fokus på trippel bunnlinje. Fabrikken har vært et midlertidig sted for utvikling og inkubasjon av løsninger innen gjenbruk, reparasjon og grønn produksjon, og har huset produksjon, verksted og kontorer til nærmiljøet, oppstarts- bedrifter, bærekraftsvirksomheter, entreprenører og organisasjoner. 


Les underveisevaluering gjort av Urgent Agency her Etter to år med høyt aktivitetsnivå bestilte de fire partnerne bak prosjektet en evaluering av Vollebekk Fabrikker, som du kan lese her. Rapporten er bygget opp i tre deler; fra beskrivelse og evaluering av nåværende prosjekt til overføringsverdi og anbefaling til fremtidige prosjekt. I den evaluerende delen vektlegges tre sider ved Vollebekk Fabrikker: det konkrete prosjektet, den organisatoriske modellen som førte til og leder prosjektet og endelig hvilken rolle prosjektet har spilt for bydelen og samfunnet forøvrig.

Status:I 2022 vil hovedfokus være å utvikle et godt nærmiljø på Vollebekk, og jobbe for at det som er skapt i fabrikken i størst mulig grad blir værende i området, og er med å prege Vollebekks identitet. Vi har også startet et svært spennende samarbeid med Obos Ulven, hvor vi tester en vertskapsrolle for nabolaget som vokser frem, parallelt på Vollebekk og Ulven. Hva lærer vi her som alle partnerne kan ta med seg inn i utviklingen av andre byoområder?


Se også:
Prosjektmandat 2020, vollebekkfabrikker.no Og sluttrapport

Varighet: 2018-2022
Finansiering:
Samfinansiering mellom partnerne
Partnere:
Bydel Bjerke, OBOS, Aspelin Ramm og Pådriv.

Pådriv Oslos rolle: initiativtaker sammen med bydelen, og leder av styringsgruppen
Kontakt: Anne Dubrau anne@vollebekkfabrikker.no

Prosjekter hos Pådriv

Oslo