Nasjonal bærekraftssone for grønn sirkulær verdiskaping

FOTO 

I tråd med det grønne skiftet har Pådriv, sammen med en rekke samarbeidspartnere, inngått et forprosjekt om å etablere nasjonale bærekraftsoner for grønn sirkulær verdiskaping i Norge - kalt “Nasjonale bærekraftsoner for grønn sirkulær verdiskaping”. En transformasjon til sirkulær økonomi er helt avgjørende for en rettferdig og bærekraftig fremtid, men en slik transformasjon vil ikke virkeliggjøres av seg selv. Det må derfor tilrettelegges for at offentlig forvaltning, næringsliv og sivilsamfunnet får rom og mulighet til å samarbeide på nye måter og eksperimentere med mer helhetlige metoder og verktøy for å realisere transformativ endring.


En nasjonal bærekraftsone er en overordnet transformativ samhandlingsmodell som er geografisk avgrenset, og som kobler akademia, offentlige myndigheter, næringsliv, produksjon og entreprenører, samt nettverk og aktører i sivilsamfunnet. Den har som ambisjon å utvikle forsknings- og innovasjonsbasert grønn verdiskaping.


En bærekraftsone kan legge til rette for tekniske og fysiske løsninger, tjenester, organisatoriske og finansielle modeller, prosesser, forskningskompetanse, finansieringsmekanismer og tilpasset regelverk (regulatorisk sandkasse), og verdikjeder som bidrar til at bærekraftsmål nås og samtidig sikrer god lønnsomhet for og investeringsvilje hos de involverte aktører. 


Nasjonale bærekraftsoner for grønn sirkulær verdiskaping” vil legge vekt på at det må utvikles helhetlige, grønne verdikjeder. Det vil koble offentlige forsknings- og virkemiddelaktører, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, med private investorer, eiendomsaktører, næringsaktører og sivilsamfunnsaktører, og bidra til samskaping og innovasjon. 


Forprosjektet vil ta utgangspunkt i to geografisk avgrensede områder, Hovinbyen i Oslo og Nyhavna i Trondheim, som vil fungere som de første piloter / sandkasser, med målsetning om å involvere flere områder senere.


Aktiviteter i forprosjektet:


  • Arbeidspakke 1: Etablere et konsortium av aktører for utvikling og pilotering av bærekraftsoner i Hovinbyen og Nyhavna
  • Arbeidspakke 2: Identifisere planlagte og pågående prosjekter som kan inngå i nasjonal bærekraftsone 
  • Arbeidspakke 3: Oppsummere konseptet og utarbeide 1-3 søknader til aktuelle finansieringskilder for hovedprosjekt


Interessert i å høre mer om prosjektet eller delta? Ta kontakt med nettverksleder torstein@trondheim.paadriv.no.


Ta kontakt

Prosjekter hos Pådriv

Trondheim