Mer Mangfoldig Boligpolitikk

Ønsket om et prosjekt som jobber for en mer mangfoldig boligsektor ble løftet inn i Pådriv Trondheim av partnere Henning Larsen/Rambøll. Gjennom ulike former for partnerskap skal vi jobbe for et større mangfold i type bygninger, større mangfold av mennesker i bygningene og større mangfold i eie- og leieforhold. En mer mangfoldig boligpolitikk kan gi en mer variert befolkningssammensetning, og bedre og mer bærekraftige boområder!

Problemstilling: Hvordan få til en mer mangfoldig boligpolitikk i Trondheim?

Verdigrunnlag: Gode hjem for flere i Trondheim

Hva skal det jobbes med: 

1. Hvem skal få tilgang til boliger i en ny allmennboligsektor?

Bosammensetning

Bomiljø

2. Driftsmodeller for en mangfoldig boligsektor

Regelverk/virkemidler (juridiske og økonomiske)

Hvordan: Gjennom tillitsbaserte samarbeid mellom flere aktører som ønsker og tør å jobbe for en mer mangfoldig boligpolitikk i Trondheim. Pådriv kan brukes som et verktøy for å bygge samarbeid, og kan koordinere ressurser som legges i prosjektet, enten i form av penger eller mennesker.

Finansiering: frem til nå drevet av egeninnsats fra Pådriv og partnere.

Dokumenter

Oppsummering fra verksted #1

Oppsummering fra verksted #2

Høre mer? Være med?

Ta kontakt med Karin eller Silje!

karin@trondheim.paadriv.no

silje@trondheim.paadriv.no

Contact

Prosjekter hos Pådriv

Trondheim