Fart på massehåndteringsarenaen

Publisert
30
/
6
/
22

Sirkulær massehåndtering settes på dagsorden i bransjen. Nye initiativ og samarbeid videreutvikles, både gjennom Pådriv i Hovinbyen, Bærum ressursbank, regionalt, og i Miljødirektoratets tverrsektorielle arbeidsgruppe. Arena for massehåndtering setter fart på en tematikk som stadig flere ser på som viktig. Men, fortsatt har lite konkret skjedd på bakken.

Etter to år med bare digitale samlinger var vi samlet under samme tak på Pådrivsenteret igjen, hvor rundt 30 engasjerte var med for å dele status, erfaringer og enes om de neste skrittene for sirkulær massehåndtering.

Fem arbeidsgrupper med deltakere fra hele bransjen satt sammen og diskuterte: “Hva er situasjonen for massehåndtering i Oslo nå?”, “Hva har skjedd de to siste årene?”,  og “Hva trenger vi fortsatt å gjøre noe med?”

Status på massehåndtering i Oslo

Samtlige ser at sirkulær eller bærekraftig massehåndtering har blitt et begrep  som brukes mer og mer, og er et tema som blir satt på dagsorden. Selv om det ikke skjer nok på bakken ennå, har flere ting skjedd i arenaen for massehåndtering.

Arena for sirkulær massehåndtering ble etablert i 2019 for å kartlegge utfordringer og barrierer, behov og muligheter innenfor massehåndtering i Oslo. Etter innspill fra partnere om behov for å ta tak i massehåndteringsproblematikken, mobiliserte Pådriv Oslo en rekke aktører som møter denne problemstillingen daglig i bransjen til å komme sammen.

Pilotprosjekter og planlagt massegjenvinningsanlegg

To pilotprosjekter har blitt gjennomført for å angripe noen av de felles utfordringene som har blitt løftet fram.

1) Det fantes ikke noe mekanisme for å omsette gjenbrukt masse, slik det finnes for å omsette andre brukte ting via f. eks finn.no. Ut av dette innmeldte behovet, kom Pilot Massedata, som har resultert i utvikling av en prototype - MassOslo er en digital plattform som kan bidra til å øke samhandling om overskuddsmasser i prosjekter. Prototypen blir i dette øyeblikk utviklet videre for å møte flest mulig behov.

2) Det fantes lite plass for å håndtere masser, hverken midlertidig eller permanent. Det krever mange mil med lastebil ut av byen for å håndtere masser i dag, hvilket har sine ulemper hva inngår klima, miljø og økonomisk bærekraft. Det er også et potensiale for å gjenvinne og gjenbruke masser i mye større grad.

Pilot Mobil Massehub har derfor identifisert og analysert flere systembarrier og utfordringer som vil løftes og løses videre på politisk nivå på veien til å få realisert en massehub i Oslo. Sammen har de involverte aktørene laget et forslag til en sirkulærøkonomisk forretningsmodell for en massehub i Hovinbyen. Men, det ble vanskelig å finne et egnet areal i Hovinbyen til en slik hub, også for pilotprosjektet.

På samlingen fikk vi imidlertid høre at NOAH AS og Franzefoss etablert en tjeneste sammen, Bånkall miljøpark - et fullskala massegjenvinningsanlegg som er planlagt å stå ferdig i løpet av 2024. Dette er nettopp en slik tjeneste vi ønsker og trenger å tilby også i Oslo, sa en av deltakerne fra Oslo Kommune på samlingen.

Hva er det viktigste som bør skje videre nå?

Det flest trekker frem bør skje videre, er et regelverk som er tilpasset gjenvinning og gjenbruk. Marie Harbo Dahle, prosjektleder for arenaen, ser at Pådriv og arenaen kan ha en rolle i å koordinere samarbeidet videre knytta til de  regulatoriske endringene som må til. Lovverk, regelverk og krav må oppdateres og tilpasses for gjenbruk og gjenvinning. Anbud og anskaffelser må etterspørre og premiere gjenvunne masser, og arealer til gjenvinning må sikres i plan. En må rett og slett komme i gang med handling.  

Vil jobbe tettere sammen

Andreas Olaus Harstad, Sjefsrådgiver Miljø og Bærekraft i Skanska hadde håpt at ting gikk litt fortere, og kunne tenkt seg å samles til en arbeidsuke eller to på Pådrivsenteret med deler av nettverket som er blitt skapt gjennom arenaen.

“Det skjer så mye på mange nivåer. Jeg tror veldig på å pilotere ting. Det er så lett å bruke tid unødvendig. Løsninger kan komme fra det å teste ting. Verdien av å være her for meg, i tillegg til å være interessert og få informasjon og nye samarbeidspartnere, er nettverket - helt klart.”
Veien videre

Arenaen fortsetter å samles utover høsten, og vil snart begynne å se på hva veien videre kan bli. Videre samarbeid og handling krever partnere som vil bidra til at areaen kan eksistere og produsere.

- Det er heller ikke usannsynlig at vi runder av areaen i løpet av året, da vi siden 2019 har løfta tematikken og skapt prosjekter som kan tas videre i andres eie og driftsform. Både Bærum ressursbank og andre fagmiljøer jobber nå for at vilkår og regelverk skal muliggjøre en enda mer sirkulær massehåndtering, avslutter Marie Harbo Dahle.

Nytt fra Pådriv

Oslo