Pilot Massedata

FOTO 

Pådriv fokusområde: Byens tåleevne

Prosjektets hovedmål er å lage et grunnlag for, utvikle, teste og evaluere en prototype på en digital plattform som tilrettelegger for sirkulær håndtering av overskuddsmasser og massetransport i byutviklingsprosjekter i Hovinbyen. Resultatene fra prosjektet skal brukes som kunnskaps- grunnlag til en etterfølgende vurdering av utvikling av en fullverdig digital plattform for sirkulær håndtering av overskuddsmasser og massetransport.

Prosjektet skal 1) kartlegge og analysere tilgjengelig data, 2) utarbeide målbilde for massedata-plattformen, inkl. eierskap, ansvar og forvaltning, og kartlegge behov og problem- stillinger for suksess, 3) designe og bygge en prototype, 4) pilotere prototypen, og 5) vurdere nøkkelfunn, skissere en fremtidig massedataplattform og planlegge neste steg.

Prosjektet er et samarbeid mellom en rekke aktører. I prosjektgruppen deltar Pådriv, PBE, Ecoloop, NGI, Noaya, Oslobygg, Skanska, Alf Johansen AS og Tom Wilhelmsen AS. Tilskudd fra Oslo kommune (SmartOslo), supplert med egeninnsats fra samarbeidspartnerne.

Pådrivs rolle har vært som prosjektleder og aktiv deltaker i utførelse av prosjektaktiviteter.

Ta kontakt

Prosjekter hos Pådriv

Oslo