Stillingsutlysning - leder(e) Pådriv Oslos studentlag

Publisert
20
/
3
/
23

1-2 stillinger

Tidsperiode: August 2023 - ubestemt 

Bakgrunn og målsetting med arbeidet

Vil du bidra til at Oslo blir en mer bærekraftig by? En by som er god å bo i både for oss nå, og for fremtidige generasjoner?  Ambisiøse globale, nasjonale og lokale bærekraftsmål er satt. FNs klimarapport fra 2021 forteller oss at vi med dagens innsats ikke vil nå klimamålet. Vi må tenke nytt og handle på nye måter for å nå målene.

Pådriv Oslo skal bidra til en by- og samfunnsutvikling som kommende generasjoner kan være stolte av. Det er en infrastruktur for samarbeid og et verktøy for alle som vil bidra til at Oslo blir en mer bærekraftig by. 

Pådriv Oslos studentlag ble etablert våren 2022, og har siden vært ledet og utviklet av Emma Naustdal (statsvitenskap, UiO) og Malin Øren Aldal (statsvitenskap, UiO) på frivillig basis. Ettersom Emma og Malin er ferdig som masterstudenter snart, er tiden inne for å gi stafettpinnen videre

Pådriv Oslo skal derfor styrke laget med ny leder(e) av studentlaget, med mål om å mobilisere enda flere studenter - og sikre koblinger mot arbeidslivet og pågående Pådriv-prosjekter.

Om studentlaget

Målet med studentlaget er å samle studenter på tvers av utdanningsinstitusjon, fag og studieløp under temaet bærekraftig by- og samfunnsutvikling, for å:

  • Nyttiggjøre studenters ressurser og kompetanse bedre og mer systematisk i Pådriv Oslo 
  • Gi studenter erfaring med Pådriv Oslos tankesett og arbeidsmetodikk - hvordan samarbeide på tvers for å løse komplekse utfordringer mer helhetlig

Arbeidsoppgaver

Planlegge og utforme to studentarrangementer hvert semester

Rekruttere og følge opp nye studenter som pådrivere

  • Være medlemmenes kontaktpersoner til ledelsen i Pådriv Oslo
  • Følge opp Studenter på Slack (kommunikasjonsplattform) 

Kontakt med studentorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner

Jobbe tett med ledelsen i Pådriv Oslo (herunder sette mål og prioritere oppgaver)

  • Invitere og rekruttere studenter til arrangementer i Pådriv Oslo
  • Koble studentene opp mot prosjekter som kan være relevante for dem 
  • Delta på jevnlige arbeidsmøter og prosjektmøter (i den grad det lar seg gjøre)
  • Vurdere muligheter for finansiering til studentlaget
  • Svare på henvendelser som angår studenter, praksis, masteroppgave etc. 
  • Oppdatere tekster på nettsider

Omfang

Det er vanskelig å sette et nøyaktig estimat på hvor mye tid denne jobben vil kreve, ettersom det vil arbeidsmengden vil variere. Det er et suksesskriterium at studentlederne jobber med dette jevnlig, og gjennomsnittlig rundt 1-2 timer i uken. 

Engasjementet er basert på gjensidig tillit. Det er en forutsetning at studentlaglederen(e) kommer på møter som avtalt og gjennomfører sine arbeidsoppgaver. Engasjementet er i utgangspunktet et ulønnet verv, men dette kan endres dersom vi får søkt ut midler til prosjektet. 

Søk stillingen

Har du lyst til å lede Pådriv Oslos studentlag? Send e-post til student@paadriv.no , der du forteller kort om deg selv, og motivasjon for vervet, innen 12. april.

Nytt fra Pådriv

Oslo