Pådriv Oslo er med i arbeidet for et mer rettferdig leiemarked

Publisert
22
/
6
/
23

Et økende antall av den norske befolkningen leier i stedet for å eie sin egen bolig. Samtidig er det å leie bolig ofte blitt forbundet med et uoversiktlig leiemarked og dårlige boforhold.

Slik trenger det ikke å være.

Denne problemstillingen er blitt løftet inn til Pådriv Oslo av Leieboerforeningen og Nedenfra Ideelt AS og Norsk Eiendom er senere blitt koblet på. Disse jobber nå sammen med å utvikle en merkeordning for å både kunne sertifisere utleiere og merke leieboliger over hele Norge. 

Målet med ordningen er å gjøre det lettere for leietakere å orientere seg på markedet og gi flere muligheten til å finne et trygt og godt sted å bo.

Boligmerket vil også kunne hjelpe seriøse utleiere til å bli synlige, samt gi myndigheter et bedre grunnlag for å skape et mer transparent marked i fremtiden. 

Et tomrom som må fylles

Til dags dato finnes det ingen etablerte merkeordninger i Norge som er rettet spesielt mot boligmarkedet. Det nærmeste vi kommer er merker med fokus på klima og miljøkvaliteter ved bolig og bygg som Svanemerket og BREEAM.

Boligmerkeordningen har fokus på sosial bærekraft, og særlig bærekraftsmål 11.1 som åpner med at vi skal “Innen 2030 sikre at alle har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger.” 

Med unntak av BREEAM Communities - som er en underkategori av BREEAM sertifiseringen - så finnes det heller ingen merkeordning som fokuserer spesifikt på sosial bærekraft. Boligmerkeordningen vil derfor kunne fylle et tomrom i et samfunn som opplever økte forskjeller som konsekvens av utrygge boforhold.

–  Slik vi ser det har vi tatt på oss et oppdrag på vegne av samfunnet, sier Mathilde Blichfeldt Mjønes fra ledelsen i Pådriv Oslo.

 

Kriterier for sertifisering og merking

Kriteriene som skal gjelde for sertifisering av utleiere og merking av boliger begynner nå å ta form. De har blitt utviklet gjennom idémyldringer, intervjuer og verksteder i forprosjektet og er rettet mot å sikre de grunnleggende kvalitetene ved leie av bolig.

Det er i tillegg til en grunnleggende merking av leieboliger blitt jobbet med hvordan det er mulig å synliggjøre ulike tilleggskvaliteter til boliger. 

Blant disse er spesielt universell utforming, tilgang til grøntområder og muligheter for beboerinvolvering satt i fokus.

Ingen ny ide

En sertifiseringsordning for utleiere og en merkeordning for leieboliger er ikke en ny ide. Leieboerforeningen så allerede i 2006 muligheten for en lignende løsning og la fram en rapport med forslag om dette i 2015. En frivillig sertifisering for utleiere har også vært foreslått i flere offentlige utredninger, uten at dette har ført til at noe er blitt realisert. 

Det var inntil Ole Pedersen fra Nedenfra Ideelt AS fikk den samme ideen noen år senere. Han søkte støtte fra Husbanken for å få startet prosjektet og søknaden ble innvilget. Da kunne drømmen om et boligmerke leve videre.  

–  Når finansieringen var på plass tok jeg kontakt med Leieboerforeningen og spurte om dette var noe de kunne være interessert i å samarbeide om, forteller Pedersen.

–  Det var det, og det viste det seg da at dette var noe de hadde jobbet med tidligere.

Med finansiering og begynnelsen på et samarbeid i boks ble det tydelig at det var behov for en aktør i midten som kunne utvide perspektivet og samtidig bidra til å gjøre dette til en nøytral prosess. Det ble derfor bestemt å løfte problemstillingen inn til Pådriv Oslo.

–  Både Leieboerforeningen og Nedenfra AS var da allerede partnere i Pådriv Oslo, så det ga mye mening å få dem med. Da ville det bli mulig å legge problemstillingen på midten av bordet og få arbeidet med den på tvers av ulike typer aktører.

 

Jo flere, jo bedre 

Første fase av prosjektet ble for alvor satt i gang i 2021. Resultatet var et konseptforslag som ble lagt fram i 2022. Gjennom denne perioden ble også Norsk Eiendom med som partner.

Pådriv Oslo er brukt som verktøy og fasilitator i prosjektet, noe som bidrar til at arbeidet gjennomføres i et åpent og likeverdig partnerskap. 

–  For oss har det vært spesielt viktig at prosessen bak dette prosjektet har vært samskapende. Derfor har vi sørget for å få med ulike aktører som bydeler, det offentlige, eiendomsaktører og kunnskapsmiljøer, som alle har fått lov til å bidra gjennom verksteder og samlinger.

Det sier Mjønes fra Pådriv Oslo.

–  Det bidrar til å gi åpenhet rundt resultatene vi kommer fram til og gjør det mulig å ha et kollektivt og likeverdig eierskap av prosjektet som er delt blant forskjellige aktører.

–  Å gjøre det på denne måten gjør også at vi har store mengder med ressurser og kunnskap å ta fra når vi skal gjøre ord om til handling.

Blir digital  

Andre fase - som prosjektet er inne i nå - har bestått av en pilotering av ordningen. Ved å prøve seg fram i liten skala har det vært mulig å videreutvikle og konkretisere både konseptet og kriteriene for utleiere.

–  Pilotperioden har gitt oss mange viktige svar på hvordan en merkeordning kan fungere i praksis. Den har omfattet nærmere 2000 boliger over hele landet, fra Tromsø til Drammen. Utleieaktørene har gitt oss verdifull kunnskap om hva som fungerer og hva som må rettes opp i, slik at vi gjennom dette året og 2024 kan få ferdigstilt Boligmerket, sier Ida Hjeltnes om prosjektet i en artikkel publisert på Norsk Eiendom sine nettsider (Ida var prosjektleder for piloteringen).

Det gjenstår noe arbeid før prosjektet kan bevege seg inn i tredje fase. Blant annet skal det utforskes hvordan en digital løsning som utleiere kan bruke til å sertifisere seg som utleiere og merke boliger kan se ut. Dette arbeidet vil fortsette inn i høsten 2023. 

–  Det vi har jobbet med så langt har handlet mest om kriteriene og hva merkeordningen skal innebære. For å komme i gang og kunne ta det i bruk så handler det nå om hvordan vi skal organisere Boligmerket og hvordan vi får kommunisert kriteriene og kvalitetene fra utleiere til markedsplassene og plattformene for utleieboliger. Det er det vi skal begynne med nå, sier Pedersen fra Nedenfra Ideelt AS.

Foto: Bendik Jakobsen og Mathilde Blichfeldt Mjønes

Nytt fra Pådriv

Oslo