Vil sette en ny standard for leiemarkedet med Boligmerket

Publisert
17
/
02
/
22

Leieboerforeningen, Norsk Eiendom, Nedenfra Ideelt AS og Pådriv foreslår en merkeordning for å sertifisere utleiere og merke leieboliger.

Det norske boligmarkedet er i stadig utvikling og vi ser en tydelig trend på at flere velger å leie bolig. I lys av dette er det et økt behov for kunnskap og transparens om hva som tilbys på leiemarkedet. Et ferskt konsept for en merkeordning, utviklet av fire organisasjoner, skal gjøre det enklere for leietakere å velge blant gode utleieboliger - og for utleiere å synliggjøre kvaliteter i deres utleieobjekter. Leieboerforeningen representerer norske leietakere, Norsk Eiendom representerer profesjonelle utleiere, Nedenfra Ideelt AS og Pådriv bidrar til prosjektet med metoder for involvering og samhandling. 

Konseptet er nå levert til Husbanken og Oslo kommune, som i likhet med de fire aktørene har bidratt med prosjektmidler. Her kan du se hele lanseringen

Prosjektgruppen har håp om god mottakelse, og at konseptforslaget kan bli nærmere testet ut og til syvende og sist blir realisert. Hvordan boligmerket skal driftes vil avklares på et senere tidspunkt.

- Vi har gjennom arbeidet med konseptet Boligmerket fått bekreftet fra mange hold at det er vanskelig for leieboere å orientere seg i boligmarkedet og etablere seg i en god bolig, og for myndighetene å tilrettelegge for et godt leiemarked. Den nye merkeordningen vi foreslår vil være en svært god løsning på flere av disse problemstillingene, sier en av initiativtakerne Ole Pedersen fra Nedenfra Ideelt AS.  

Viktig for den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken

Forståelsen av leiemarkedet som lite oversiktlig og transparent er basert på erfaringer fra Leieboerforeningen, og bekreftet gjennom ulike forskningsrapporter. Det store innslaget av private småskala utleiere gjør at de ulike utleietilbudene kan fremstå som noe fragmentert.

En merkeordning for leieboliger er ikke en ny idé. Det har vært diskutert i flere omganger, men likevel aldri blitt realisert. 

- Konseptforslaget for Boligmerket er en videreføring av en langsiktig idé vår forening har jobbet med i flere faser. Nå er vi glad for at vi kan presentere et konsept med bred enighet blant flere aktører, og har et stort håp om at dette skal bli realisert. Boligmerket er et viktig tiltak for å oppfylle den nye nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken (2021-2024), hvor et av tre hovedmål skal være at leie er et trygt alternativ, sier Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen.

Bransjeorganisasjon for boligutleiere stiller seg bak

Norsk Eiendom har nylig tatt på seg rollen som bransjeorganisasjon for profesjonelle boligutleieaktører. Av det foreningen særlig har merket seg er at det er stor variasjon både i standard, kontrakter og oppfølging i utleiemarkedet generelt. Her vil Boligmerket bli et viktig verktøy for seriøse utleiere.

- Vi har utvidet vårt boligpolitiske arbeid til også å innbefatte boligutleie, noe som henger godt sammen med vår allerede etablerte satsing på sosial bærekraft. Initiativ som Boligmerket er svært godt, og vi håper forslaget vinner fram blant politikere og blir realisert. Det vil gi viktige ringvirkninger blant både leietakere og utleiere, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom.

Bredt forankret

Foreningen Pådriv, som jobber for at alle skal ta del i bærekraftig byutvikling, har lenge jobbet med boligmangfold. De har vært aktøren i midten i dette prosjektet som har fått i gang dialog og bidratt til fremdrift og utvikling av Boligmerket. I tillegg til aktørene i prosjektgruppen har man involvert en rekke aktører i utleiesektoren, slik som profesjonelle utleiere, offentlig sektor, kunnskapsinstitusjoner og representanter fra leieboere.

- Boligmerket er bredt forankret. Det sikrer at når konseptet forhåpentligvis realiseres, så kan alle deler av samfunnet være trygge på at deres interesser ivaretas på best mulig måte, uansett om man er leietaker, utleier, politiker eller jobber for myndighetene, sier Karin Lindgård i Pådriv.



Her kan du laste ned og lese hele Boligmerket rapporten


Kontaktpersoner:

Ole Pedersen, Nedenfra Ideelt AS, ole@nedenfra.org, tlf. 940 39 499

Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom, ttd@noeiendom.no, tlf. 975 09 225

Lars Aasen, Leieboerforeningen, la@lbf.no, tlf. 922 98 053

Karin Lindgård, Pådriv, karin@socentral.no, tlf. 416 48 313


Nytt fra Pådriv

Oslo