Sirkulær Ressurssentral og SirkTre med i Grønn plattform

Publisert
06
/
09
/
21

Sirkulær Ressursentral får støtte fra Grønn plattform til å utvikle en sirkulærøkonomisk modell som skal øke ombruken av tre.

SirkTRE har fått nesten 106 millioner kroner gjennom ordningen Grønn plattform for omstilling i næringslivet. Det er hele 21 aktører som samarbeider om dette ombruksprosjektet, der målet er å firedoble utnyttelsen av returtre. Rollen til Sirkulær Ressurssentral blir å motta og mellomlagre returtre som ikke kan sendes direkte til kunder eller prosjekt. Her kan du lese mer om prosjektet og aktørene.

Sirkulær Ressurssentral er etablert i samarbeid med Resirqel og Pådriv, som en byggevarenes Fretex, og skal bidra til å øke ombruken av alle byggematerialer, inkludert utvikle en sirkulærøkonomisk modell for økt ombruk av tre. Ressurssentralen skal bli et nav i lokale verdikjeder, og systematisere material- og informasjonsflyt med markedet. 
-Vi gleder oss stort til å være med dette A-laget i å omstille hele verdikjeden for skog og tre til en klimanøytral framtid, kommenterer Håkon Iversen, daglig leder Sirkulær Ressurssentral.

Aktuelt og viktig

Resirqel har vært delaktig i SirkTRE prosjektet, som en av initiativtakerne i forprosjektet Omtre, og som samarbeidspartner i utvikling av søknaden. Prosjektet skal nyttegjøre seg av ressurser blant 900.000 tonn treverk som sorteres som avfall hvert år, hvor det meste blir kvernet opp og brent.
- Et kjempeprosjekt, med fokus på sirkulær utnyttelse av et materiale mange har tatt for gitt og ødslet med i store kvantum de siste årene. Nytt fokus på reduksjon av avfall og behov for kutt av CO2, og den eksplosive prisøkningen på tømmer i år, gjør prosjektet veldig relevant, sier Martin S. Eid, partner, og ombruksrådgiver i Resirqel   


Her kan du se Næringsminister Iselin Nybø forklare hvorfor SirkTre har blitt ett av 93 prosjekter som har fått støtte fra Grønn plattform.

Om SirkTRe

SirkTRE skal etablere den helsirkulære verdikjeden for tre. I dag er verdikjeden for skog og tre i stor grad lineær. I Norge er volumet avfallstre, snart kalt returtre, omtrent like stort som det som bygges i tre. I dag flises det meste returtre til energigjenvinning. I SirkTRE vil skogeiere, treindustri, byggenæring, forskningsinstitusjoner, returselskap, eiendomsbesittere og -utviklere, arkitekter, rådgivere og standardiseringsorgan ta et felles løft mot grønn omstilling. SirkTRE skal nytte 250 000 m3 (100 000 tonn) returtre innen 2024 og 1 mill. m3  innen 2030. SirkTRE bidrar med et klimakutt på 0,5 mill. tonn CO2 årlig innen 2024 og 2 mill. tonn årlig CO2 innen 2030. En reduksjon på rundt 4 % av nasjonale utslipp. Dette inkluderer lagringseffekten av biogent karbon i tre, som utgjør vel 1/3 av klimakuttet. Markedet for sirkulære treprodukter utvikler vi ved å øke kompetansen i verdikjeden, vise ombruksløsninger i praksis, bryte ned barrierer (standardiseringsarbeid) og gjennomføre innovasjonsprosjekter. SirkTRE vil skape nye forretningsmuligheter, produkter, arbeidsplasser i distriktene og øke verdiskapingen til treindustrien og byggenæringen lokalt, nasjonalt og i eksportmarkeder.

Om GRØNN PLATTFORM

Grønn plattform er en del av regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling. Plattformen er en egen inngang til virkemiddelapparatet for grønne prosjekter.

  • Tiltaket bygger på eksisterende ordninger i Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva. Samarbeidet inkluderer også Enova.
  • I 2020 ble det satt av 1 milliard kroner fordelt over tre år til tiltaket. I 2021 er det bevilget ytterligere 433 millioner kroner.

Les mer på: www.gronnplattform.no

Foto: Resirqel

Nytt fra Pådriv

Oslo