Pådriv søker samarbeidspartner til pilotprosjekt massedata 

Publisert
24
/
06
/
21

Pådriv har fått tilskudd av Oslo kommune til å gjennomføre et prosjekt for å lage og teste ut en prototype av en digital plattform som gir oversikt over produksjon og behov for gravemasser i byutviklingsprosjekter. Dette skal Pådriv gjøre sammen med en rekke aktører i bransjen.

Pådriv skal lede prosjektet, og søker nå etter en samarbeidspartner som vil bistå prosjektleder Håkon Iversen med ledelse og gjennomføring av prosjektet. Er det noe for deg eller noen du kjenner? Vedlagt finner du en nærmere beskrivelse av prosjektet og hvilke kvalifikasjoner vi ser etter.

--------------

Når vi bygger byen vår graver vi opp store mengder stein og andre masser. I dag fjernes disse massene med store dieseldrevne lastebiler til deponier utenfor byen,  i stedet for å gjenbruke så mye som mulig. Klimagassutslippene er store. Vi må  gjøre noe med det nå. 

Siden 2019 har Pådrivs arena for massehåndtering samlet viktige aktører og  utviklet nye pilotprosjekter. Hovinbyen, Norges største byutviklingsområde,  danner utgangspunkt for pilotprosjektene, men løsningene som utvikles vil være  like relevant i andre byer og byområder. Ett av pilotprosjektene som skal  gjennomføres er pilotprosjekt Massedata. 

Pilotprosjekt massedata 

Prosjektet har som formål å lage og teste ut en prototype av en  massedataplattform som gir oversikt over produksjon og behov for masser i  byutviklingsprosjekter. Gjennom plattformen skal ulike aktører kunne utveksle  sitt behov for, eller overskudd av masser. Plattformen vil dele informasjon om  type masse, i tillegg til når og hvor massene er tilgjengelige. Gjennom å sørge for  oppdatert informasjon om masser, vil plattformen senke terskelen for nyttiggjøring av masser og dermed legge til rette for en sirkulær verdikjede.  Plattformen vil også synligjøre transportbehovene av masser. 

Prosjektet har nå fått tilskudd fra Oslo kommune til gjennomføring. Du kan lese  søknaden her. 

Pådriv er koordinator for prosjektet. Samarbeidet vil ledes av SoCentral, og består  ellers av ressurser fra Plan- og bygningsetaten, Ecoloop, NGI, Noaya,  Omsorgsbygg, Skanska, Franzefoss, Alf Johansen AS og Tom Johansen AS.  

Vi søker nå etter en samarbeidspartner som vil bistå prosjektleder Håkon Iversen  med ledelse og gjennomføring av prosjektet. 

Arbeidsoppgaver 

● Lede arbeidet med deler av prosjektets aktivitetsplan. Dette kan være en eller flere av følgende aktiviteter: 

○ Kartlegge tilgjengelig data i representative reguleringsplaner og  byggesaker 

○ Utarbeide målbilde for massedata-plattformen 

○ Planlegge pilotering av prototype av massedataplattform

○ Skissere en fremtidig operativ massedataplattform og planlegge  neste steg 

● Delta i andre utvalgte aktiviteter i prosjektet. 

Hvem ser vi etter? 

Du 

● er Pådriver eller partner i Pådriv, og er ansatt i / tilknyttet et selskap som  kan faktureres 

● har god erfaring fra utvikling av digitale løsninger 

● har innsikt i problemstillinger rundt sirkulær masse/materialforvaltning

● har kjennskap til / deltatt på arenasamlinger for massehåndtering

● har god erfaring med prosjektledelse og prosjektarbeid 

● er selvgående og trives samtidig med å jobbe i team 

● har erfaring med pilotering og eksperimentering som metode

Omfang:  

Arbeidet finansieres gjennom et engangstilskudd fra Oslo kommune. Arbeidet  estimeres til 17 dagsverk. Eksakt omfang avklares ved oppstart av prosjektet.  Dagsrate 8000, hvilket tilsvarer en total sum for arbeidet på 136 000. 

Periode: 

August 2021 - januar 2022. 

Hvordan søke? 

Send en kort søknad (½ side) og CV til prosjektleder Håkon Iversen,  hakon@oslo.paadriv.no. Søknadsfrist: 31. juli 2021.  

Har du spørsmål om prosjektet kan du også kontakte prosjektleder Håkon Iversen innen 2.juli.  

Styreleder og nettverksledelsen i Pådriv avgjør hvem som får tilslag på denne  utlysningen. Hvis de som har avtale om nettverksledelse leverer tilbud skal  beslutningen tas av styret i Pådriv. 

Nytt fra Pådriv

Oslo