Pilot bydelshus - Bøker og Bylab

FOTO 

Om prosjektet: 

Bøker & bylab ble startet som et pilotprosjekt på Elgeseter, en bydel som vil gjennomgå stor endring i årene fremover. Målet har vært å skape en lavterskel møteplass for alle som vil utvikle en mer aktiv, bærekraftig og nyskapende bydel. 

Vi ønsker derfor å bruke Bøker & bylab som et case på hvordan vi kan utvikle gode driftsmodeller for bydelshus over hele Trondheim (og Norge). I løpet av 2022 skal det utvikles en bærekraftig driftsmodell som skal testes ut på Bøker & bylab i en treårsperiode.

Status

  • Prosjekteier: Styret i Foreningen Pådriv Trondheim
  • Prosjektleder: Nettverksledelsen i Pådriv Trondheim
  • Prosjektgruppe: Nettverksledelsen og Trondheim Kommune (Max 3 stk.)
  • Arbeids-og eller referanse-/ressursgruppe

Hovedmålsetning: Å utvikle en bærekraftig driftsmodell av bydelshus som kan skaleres til resten av Norge. 

I løpet av 2022 skal det utvikles en bærekraftig driftsmodell som skal testes ut på Bøker og bylab i en treårsperiode.

Prosjektet deles opp i to delprosjekter som driftes av av to grupper:  én som drifter og utvikler caset, og én som skal utvikle en bærekraftig driftsmodell.

Tidslinje for første del av Bøker&Bylab prosjektet.

Fokusområde: Bindeledd

Tidslinje: Februar 2022 - pågående

Finansiering: Ikke avklart

Partnere: Trondheim Kommune, Kjeldsberg, beboere på Elgeseter, City XChange

Pådriv Trondheims rolle: Utvikle mandat. 

Prosjektleder: Ikke avklart

Prosjekter hos Pådriv

Trondheim