Krøgenes og Vindholmen

Bakgrunn for Pådriv Krøgenes-Vindholmen prosjektet.

Pådriv Arendal har startet med Krøgenes og «Bryggebyen Vindholmen». Deler av dette området er nylig regulert fra industri til boligområde. Reguleringen er initiert av Arendal Fossekompani ASA. og legger til rette for 700 boenheter med mulighet for næring, grøntområder, barnehage og forsamlingslokale på et ca 84 daa stort område. Det er et sterkt ønske fra kommunen at innbyggerne selv skal være tett på utviklingen og at det skal være en plass der bærekraft bygges i praksis. Med lokale Pådrivere klarer vi sammen å styrke både den økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraften i området.

Grønne forbindelser og sosial bærekraft.

Forprosjektet, som gjennomføres i kommunens regi, har målsetting om en overordnet og helhetlig prosess som skaper bærekraftig stedsutvikling i Krøgenes-Vindholmen området.

Arendal kommune har en målsetning om bedre klima- og miljøvennlig bosetting. I arbeidet med areal-og transportplanlegging for Arendalsregionen er utvikling av lokalsentra og utbygging i knutepunkt en viktig strategi for å redusere klimagassutslipp.

En av utfordringene vi står overfor for å realisere dette, er eksisterende monofunksjonelle bilbaserte handelsområder, løsrevet fra omgivelsene uten gang- og sykkelforbindelser og uten gode boligkvaliteter.

Klimasatsmidler

Arendal kommune har søkt, og fått innvilget støtte fra Klimasats, en statlig ordning som administreres av Miljødirektoratet, til å gjennomføre en overordnet og helhetlig prosess for stedsutvikling. Kommunen har valgt et konkret case, Krøgenes-Vindholmen og tilstøtende boligområder som pilot. Som en alternativ opptakt til en helhetlig og samtidig stedsspesifikk prosess, ønsker kommunen å gjennomføre en mulighetsstudie av grønn mobilitet og sosial bærekraft gjennom medvirkning, som en bærende del av planarbeidet. Gjennom denne tilnærmingen ønsker kommunen å se nærmere på hvordan man kan utvikle gode og livskraftige lokalsentra/ lokale steder.

Hvordan knytter vi områdene sammen og skaper gode forbindelser med omgivelsene som reduserer bilbruk og stimulerer til gange- og sykkel?

Vi ønsker blant annet å se på samarbeidsmodeller med inspirasjon fra hvordan organisasjonen «Pådriv» jobber for i Hovinbyen i Oslo, og har derfor etablert et Pådriv-Arendal, og blitt med i et nasjonalt Pådriv-nettverk.

Kan vi ved å stimulere til samarbeid med lokale krefter og ressurser utløse lokale initiativ og nye bærekraftige løsninger som bidrar til å gi identitet til stedet, øke trivsel og tilhørighet, øke den klimavennlige mobiliteten i området, og bidra til innovative smarte og grønne løsninger?

Planleggings- og medvirkningsprosessen skal sikre at det legges til rette for en kompakt og bærekraftig byutvikling , og et område som er godt forbundet internt og med omkringliggende omgivelser. Vi ønsker sammen med innbyggere, næringsdrivere, eiendomsutviklere, lag og organisasjoner å se hvordan denne tilnærmingen vil gi økt kvalitets og klimafokus i areal‐og transportplanleggingen, utover det en kan forvente av ordinær arealplanlegging.

No items found.

Områder i Pådriv

Arendal