Hva er Pådriv?

Pådriv er en forening der både små og store aktører er med på likefot. Sammen danner vi et partnerskap der vi definerer problemene og utfordringene, utformer nye løsninger, gjennomfører prosjekter og deler læring. Pådriv sitt åpne og likeverdige partnerskap gjør oss i bedre stand til å se og jobbe helhetlig - et sentralt virkemiddel for byer og steder som vil oppnå en mer bærekraftig utvikling.

Pådriv er åpent for privatpersoner og virksomheter fra alle sektorer og bransjer.

Image illustration "makers and shakers" of a creative collaboration.

For Pådriv er bærekraftig by- og samfunnsutvikling inkluderende, grønn og lønnsom. Det er en by der det er godt å bo, både for dagens og kommende generasjoner.

Foreningen Pådriv er et konkret svar på bærekraftsmål nr. 17 - som slår fast at vi må samarbeide for å nå målene. Pådriv er “navet” som samler mennesker rundt byutviklingen, bygger tillit mellom partene og skaper konkrete fellesskapsprosjekter og initiativ.

Vi startet med 11 partnere og 1 prosjekt i Hovinbyen i 2016. Nå har vi vokst til 63 partnere, 3 byer og 37 prosjekter som alle løser ting du ofte hører folk si at «noen» burde ta tak i, men som ingen kan klare alene.

Det fungerer!

Pådriv sin infrastruktur fyller et behov og skaper en plattform som gjør det lettere å jobbe frem nye, helhetlige bærekraftige løsninger. Det er en utprøvd metode og modell som nå sprer seg. Siden 2019 har infrastrukturen blitt etablert 5 ulike steder i verden.

Alle nye Pådriv bygges opp lokalt, men tar i bruk felles rammeverk og prosesser. I sum sørger Pådriv for at ting skjer på områder der ingen har formelt ansvar, men alle har mye å vinne på at utvikling skjer.

Les mer om hvordan du kan starte et nytt Pådriv
Se oversikt over aktive prosesser for opprettelse av nye Pådriv-steder

Prinsipper

Likeverd
Sentralt i Pådrivs modell står prinsippet om likeverdighet. Alle stemmer er like betydningsfulle. Tillit og respekt mellom aktørene er viktig for en god prosess.

Bidra med det du kan - engasjer deg i det du vil
Både virksomheter og enkeltpersoner kan spille inn egne ideer og løsninger, eller engasjere seg i pågående prosjekter. Pådriv gir deltagerne stor grad av frihet til å bidra slik de ønsker. 

Samle krefter
Pådriv koordinerer krefter og initierer samarbeid, ofte på områder der ingen formelt sett har ansvar i dag, men hvor alle har en gjensidig interesse av nye og bedre løsninger. 

Skape bevegelse
En god prosess kjennetegnes ved at den går fremover. Pådrivs viktigste rolle er å få ting til å skje. Som et nav i sentrum av partnernettverket arbeider Pådriv for å samle flere aktører om felles mål.

Se utfordringer, finne løsninger
Gjennom jevnlige tverrfaglige samlinger om forskjellige temaer, avdekker vi ulike typer utfordringer sammen. Målet er at ideene og løsningene raskt gjøres om til nye pilotprosjekter.

Fra ord til handling
Når prosjektet er definert starter arbeidet med å finne finansiering og riktig prosjektleder.

Konkretisering
Vi jobber for å knytte løsningene og prosjektene til et konkret sted, hvor de potensielt sett kan gjøre en stor forskjell.

Historikk

Idéen til Pådriv ble unnfanget på Lerchendalkonferansen 2015. Svangerskapet ble forholdsvis langt og lærerikt, for Pådriv er et samarbeid som bryter med vante mønstre.

Den innledende fasen ble finansiert av forprosjektmidler fra Forskningsrådets BIA-program og med støtte fra:

Pådriv Oslo ble offisielt lansert i 2017 og i starten som et prosjekt hos SoCentral. I 2019 ble Pådriv Oslo etablert som egen forening. Fra 2020 har nye steder tatt i bruk 17.17 metodikken som ble utviklet i Pådriv Oslo.

Pådriv driver frem og koordinerer fremveksten av små og store løsninger hvor sosial utvikling, økonomisk utvikling, og vern av miljø og klima samvirker og forsterker hverandre.

Pådriv er en langsiktig satsning, som skal kjennetegnes av kontinuerlig fremdrift og konkrete prosjekter.
Styrken ligger i alle komponentene Pådriv-infrastrukturen består av - det er disse som gir kraft og fremdrift.