Hva er Pådriv?

Pådriv er en arena der både små og store aktører er med på likefot. Sammen danner vi et partnerskap der vi definerer problemene og utfordringene, utformer nye løsninger, gjennomfører prosjekter og deler læring. Pådriv sitt åpne og likeverdige partnerskap gjør oss i bedre stand til å se og jobbe helhetlig - et sentralt virkemiddel for byer og steder som vil oppnå en mer bærekraftig utvikling.

Pådriv er åpent for privatpersoner og virksomheter fra alle sektorer og bransjer.

Image illustration "makers and shakers" of a creative collaboration.

For Pådriv er bærekraftig byutvikling inkluderende, grønn og lønnsom. Det er en by der det er godt å bo, både for dagens og kommende generasjoner. Gjennom planlegging og utforming er byen tilrettelagt for at folk skal ha god fysisk og psykisk helse. Tilgang til grønne lunger, god luftkvalitet, boliger alle kan ha råd til, fysisk aktivitet og forflytning ved hjelp av kroppen som motor. I en bærekraftig by er det fokus på økonomisk utjevning og sosial deltakelse for alle.

Prinsipper

Likeverd
Sentralt i Pådrivs modell står prinsippet om likeverdighet. Alle stemmer er like betydningsfulle. Tillit og respekt mellom aktørene er viktig for en god prosess.

Bidra med det du kan - engasjer deg i det du vil
Både virksomheter og enkeltpersoner kan spille inn egne ideer og løsninger, eller engasjere seg i pågående prosjekter. Pådriv gir deltagerne stor grad av frihet til å bidra slik de ønsker. 

Samle krefter
Pådriv koordinerer krefter og initierer samarbeid, ofte på områder der ingen formelt sett har ansvar i dag, men hvor alle har en gjensidig interesse av nye og bedre løsninger. 

Skape bevegelse
En god prosess kjennetegnes ved at den går fremover. Pådrivs viktigste rolle er å få ting til å skje. Som et nav i sentrum av partnernettverket arbeider Pådriv for å samle flere aktører om felles mål.

Se utfordringer, finne løsninger
Gjennom jevnlige tverrfaglige samlinger om forskjellige temaer, avdekker vi ulike typer utfordringer sammen. Målet er at ideene og løsningene raskt gjøres om til nye pilotprosjekter.

Fra ord til handling
Når prosjektet er definert starter arbeidet med å finne finansiering og riktig prosjektleder.

Konkretisering
Vi jobber for å knytte løsningene og prosjektene til et konkret sted, hvor de potensielt sett kan gjøre en stor forskjell.

Historikk

Idéen til Pådriv ble unnfanget på Lerchendalkonferansen 2015. Svangerskapet ble forholdsvis langt og lærerikt, for Pådriv er et samarbeid som bryter med vante mønstre.

Den innledende fasen ble finansiert av forprosjektmidler fra Forskningsrådets BIA-program og med støtte fra:

Pådriv Oslo ble offisielt lansert i 2017 og i starten som et prosjekt hos SoCentral. I 2019 ble Pådriv Oslo etablert som egen forening. Fra 2020 har nye steder tatt i bruk 17.17 metodikken som ble utviklet i Pådriv Oslo.

Pådriv driver frem og koordinerer fremveksten av små og store løsninger hvor sosial utvikling, økonomisk utvikling, og vern av miljø og klima samvirker og forsterker hverandre.

Pådriv er en langsiktig satsning, som skal kjennetegnes av kontinuerlig fremdrift og konkrete prosjekter.
Styrken ligger i alle komponentene Pådriv-infrastrukturen består av - det er disse som gir kraft og fremdrift.