Start nytt Pådriv-initiativ

Pådriv er systeminnovasjon på høyeste nivå og krever at man løfter blikket og utfordrer måten vi utvikler byer og bygder på i dag. Metoden er velprøvd og vi ønsker å bidra til at den tas i bruk flere steder. Målet er å skape større rom for åpen innovasjon ved å bygge tillit mellom folk på tvers av dagens siloer i offentlig og privat sektor.

Illustrasjon av mennesker som jobber sammen for å skape bedre steder

Lokale krefter i førersetet

Ethvert Pådriv-initiativ må etableres med utgangspunkt i lokale forhold og drives av lokale krefter. For å komme i gang anbefales det å hente erfaringer og kompetanse fra andre Pådriv byer, og ta i bruk rammeverk fra Foreningen Pådriv.  Erfaringer så langt tilsier at det er lurt å starte med følgende tre steg:

3 steg for etablering av Pådriv

Steg 1 – Sonderingsmøte (1 dag)
Aktørene som mener sin by eller bygd trenger et Pådriv, inviterer interessenter til et sonderingsmøte. Foreningen Pådriv kan bistå med å forberede program og invitasjon. Hensikt med møte er å gi en innføring i Pådriv-metoden, og finne ut om den vekker tilstrekkelig interesse.
Lengde på møte: 2-3 timer

Steg 2 – Forprosjekt (3-4mnd)
Hovedaktiviteter:
Undersøke, definere og avgrense egnet område Identifisere hva Pådriv kan forsterke i angitt område/områder
Identifisere og mobilisere oppstartspartnere og skape et felles målbilde med oppstartspartnere.
Identifisere finansieringsmuligheter for oppbygging av Pådriv / nettverk

Leveranse:
Et felles målbilde som oppstartspartnere stiller seg bak
Detaljert plan for fase 2, inkl. arbeid med finansiering
Beslutningsunderlag for gjennomføring av fase 2

Steg 3 – Etableringsfase (6-9mnd)
Hovedaktiviteter:
Tilpasse/utvikle avtaleverk for oppstartspartnere
Kartlegge eksisterende prosjekter i valgt område og foreslå hvordan disse kan konsolideres
Identifisere lokale aktører som kan ta ansvar for fremtidig nettverksledelse
Utarbeide en strategisk plan
Mobilisere Pådrivere (en større Pådrivsamling)

Leveranse:
Signert samarbeidsavtale mellom oppstartspartnere, inkl:
Visjon og strategiplan
Organisering av samarbeidet
Identifiserte aktører for nettverksledelse og styre
Oppgave- og ansvarsfordeling for en gitt periode (rolleavklaring)
Ønskede resultater
Finansieringsplan og budsjett.
Beslutningsunderlag for å sette i gang partnerskap for å løse definert utfordring.

For mer informasjon ta kontakt med: thomas@oslo.paadriv.no