Meld inn prosjekt

For å nå Oslos klima- og bærekraftsmål innen 2030 trenger vi å utvikle, teste og realisere flere prosjekter med ambisjoner om å sette en ny standard for bærekraft i Oslo. Pådriv Oslo bistår prosjekteiere med slike prosjekter med relevant kunnskap og kobler prosjektet med relevante personer fra vårt nettverk. Dette er gratis og  åpent for privatpersoner og virksomheter fra alle sektorer og bransjer.

Hva betyr det å melde inn prosjekter?

Når et nytt prosjekt meldes inn, tar vi kontakt og avtaler et avklaringsmøte. Hensikten med avklaringsmøtet er å forstå prosjektet nærmere, og diskutere hvordan Pådriv Oslo best kan bistå. Her presenterer prosjekteier først prosjektet, deretter diskuterer vi hvordan Pådriv best kan bistå.

I de fleste tilfeller kommer vi frem til at neste steg å invitere til et Rådgivingsmøte, og diskuterer hvem fra Pådriv Oslos nettverk som bør inviteres til rådgivingsmøtet ut i fra de problemstillinger prosjektet står overfor og som de trenger bistand til å løse. I noen tilfeller kommer man fram til at Pådriv ikke har noe å bidra med, og i noen tilfeller kommer man fram til at prosjektet er så interessant for Pådriv at vi ønsker å være aktivt med og utvikle det.

Meld inn prosjekt og svar på noen enkle spørsmål her

Rådgivingsmøte

Hensikten med rådgivingsmøtet er å invitere utvalgte aktører til å gi prosjekteier uforpliktende råd og innspill på problemstillinger prosjektet står overfor og som de trenger bistand til å løse. På bakgrunn av avklaringsmøtet lager Pådriv Oslo et utkast til invitasjon m/ agenda og invitasjonsliste til rådgivingsmøtet, som prosjekteier gir innspill på før det ferdigstilles og sendes ut.

Se eksempel på en slik invitasjon.

Pådriv leder så rådgivingsmøtet iht agenda, og lager et referat fra møtet som deles med alle deltakere. Avtalte aksjonspunkter fra møtet skrives inn i referatet.

Utfallet av rådgivingsmøtet