Digital plattform for massedata i Hovinbyen - workshop

Thursday, December 16, 2021

Velkommen til innspillsworkshop om digital plattform for massedata (fysisk oppmøte)

Overskuddsmasser fra bygg- og infrastrukturprosjekter utgjør store ikke-fornybare ressurser som må forvaltes på best mulig måte for samfunnet og miljøet. I dag nyttiggjøres massene i liten grad, og praksisen med uttak av jomfruelige masser, forbruk og deponering fører til dårlig ressursutnyttelse, høye kostnader, store klimautslipp og negative effekter på lokalmiljø. For å imøtekomme kommunale, nasjonale og internasjonale mål er det nødvendig å legge til rette for en sirkulær verdikjede, der dagens praksis erstattes med et system som tilrettelegger for lengre levetid for materialene, nyttiggjøring, mindre nyproduksjon og kortere transportavstander. 

Gjennom Arena for massehåndtering har Pådriv fått tilskuddsmidler fra Oslo kommune til å lage og teste ut en prototype av en massedataplattform som gir oversikt over produksjon og behov for masser i byutviklingsprosjekter. Gjennom plattformen skal ulike aktører kunne utveksle sitt behov for, eller overskudd av masser. Plattformen vil dele informasjon om type masse, i tillegg til når og hvor massene er tilgjengelige. Gjennom å sørge for oppdatert informasjon om masser, vil plattformen senke terskelen for nyttiggjøring av masser og dermed legge til rette for en sirkulær verdikjede. Plattformen vil også synligjøre transportbehovene av masser.

Som et ledd i arbeidet med å utvikle massedataplattformen, har prosjektgruppen utarbeidet en første versjon av en prosessflyt-beskrivelse som beskriver ønsket sirkulær prosessflyt i et utbyggingsprosjekt fra ambisjoner for massehåndtering settes til masser er gravd opp og gjenbrukt, sett fra hver av aktørene involvert i massehåndteringen. Prosessflyt-beskrivelsen skal brukes til å identifisere informasjonsbehovet hver aktør har underveis i prosessen for å kunne optimalisere gjenbruk av overskuddsmasser, og til å identifisere de viktigste utfordringene og hindrene for å lykkes med dette. Dette skal igjen brukes som underlag for prototypen av massedataplattformen vi skal utvikle.


Vi trenger nå å få innspill fra flere kloke hoder på underlaget vi har utarbeidet. Dere som får denne invitasjonen er med i Arena for massehåndtering, og er således noen vi veldig gjerne vil ha innspill fra.


PROGRAM

0900 Velkommen og innsjekk

0920 Introduksjon til gruppeoppgavene

0930 Gruppeoppgave 1 - Innspill på aktiviteter i prosessflyt-beskrivelsen

0950 Kaffepause

1000

Gruppeoppgave 2 - Innspill på informasjonsbehov, utfordringer og hindre i prosessflyt-beskrivelsen

Gruppeoppgave 3 - Innspill på eierskap, ansvar og forvaltning til data i prosessflyt-beskrivelsen

1045 Oppsummering og veien videre

1100 Slutt

Prosjektgruppen som utvikler massedataplattformen består i tillegg til Pådriv av ressurser fra Plan- og Bygningsetaten, Ecoloop, Noaya, NGI, Oslobygg, Skanska Norge, Alf Johansen AS og Tom Wilhelmsen AS. 

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo